Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  DECEMBER  2017

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

5.12.2017

7:40

Stretnutie žiakov

Aula

5.12.2017

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

6.12.2017

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

7. 12. 2017

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

12.12.2017

14:00

Stretnutie tyflopedickej PK

Zborovňa

12.12.2017

15:00

MZ pre ŠMŠ

Trieda ŠMŠ

13.12.2017

10:00

Porada vedenia

Podateľňa

19.12.2017

13:30

Prevádzková porada všetkých zamestnancov

Aula

19.12.2017

14:00

Porada všetkých pedagogických a odborných zamestnancov – kompetencie podľa pokynu  ministra č. 39/2017

Zborovňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

1. 12. 2017

8:00

Festival vody

V triedach

Fedáková

1. 12. 2017

10:00

Festival vody

V aule

Fedáková

1. 12. 2017

9:30 – 10:00

Vyhodnotenie okr. kola Ochranárik 2017/2018

Mest. knižnica

Švedová

4. – 6. 12. 2017

 

Pokračovanie plaveckého výcviku – 3. A

Poráčska dolina

Kočiš

5. 12. 2017

14:00

„Moja rodina pečie lepšie“ – súťaž v pečení vianočného pečiva

Internátne kuchynky

Petrovičová Ondrejková

6. 12. 2017

14:30

„Mikuláš“ – program SPgŠ v Levoči

aula

Bašistová

6.12. 2017

Od 10:00

Mikuláš pre deti ŠMŚ

ŠMŠ

Hlavajová, Foltinská, Garneková

7.12.2017

10:00 – 11:40

Exkurzia na zimný štadión + korčuľovanie

ZŠ Levoča

Zemčáková

7.12.2017

11:50 – 13:25

Profesijná príprava

IX.A trieda

Motyková

10.12.2017

 

Charity Night – vybraní žiaci + zbor Dúha

Radnica Levoča

Szitáriová, Zalčíková

12.12.2017

10:00 – 11:40

Čítanie v knižnici

Mest. knižnica Levoča

Švedová

12.12.2017

13:55 – 15.20

Plánovaná cesta životom – beseda, (I.K, II.K, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A

Aula

Schneider

12.12.2017

13:30

Benefičný koncert v Košiciach – vybraní žiaci+ zbor Dúha

Košice

Orlovská

13.12.17

10:00

Beseda s pracovníkmi SMOPAJ

Aula

Schneider

13. 12. 2017

14:00

Tvorivá dielňa na tému Vianoc

 

Denné izby

Eva Ondrejková Iveta Ondrejková

14.12.17

14:30

Vystúpenie žiakov v SKN

SKN Levoča

Petrovičová

 

 

 

 

 

19. 12. 2017

18:00

„Krížovky“ – kvíz pre starších žiakov

Denná izba 2. rodiny

Petrovičová

20.12.2017

10:45 – 12:35

Hello, children – súťaž v anglickom jazyku (III.A, IV.A)

V aule

Jakubovičová

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

Mlynárová a žiaci I.C

Podľa ponuky

 

„Exkurzia v kaštieli Spišský Hrhov“ – história rodu Csákyovcov

Spišský Hrhov

Bartko

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

1.12.2017

AUS ZP

Odvoz žiakov

Ďatková

3.12.2017

AUS

Košice

Múdra

4.12.2017

AUS ZP

Zvoz žiakov

Ďatková

4.12.2017

AUS

Prešov

Majerská

6.12. 2017

AUS

Lučenec, Rim. Sobota

Dredan

7.12.2017

A

MPC RP Prešov

Dredan

 

AUS

CEZAP Bratislava

Hlubovič, Semanová, Pavlová

8.12. 2017

AUS

MŠ Gorazdova, Spišská Nová Ves

Hurtuková, Gibalová

12.12.2017

AUS

Kysucké Nové Mesto, Lúčky (RK), ZŠ Lietavská Lúčka

Hurtuková, Dredan

13.12.2017

AUS

Teplička nad Hornádom

Hurtuková

14.12.2017

AUS

Humenné, Trebišov

Dredan, Hlubovič

18.12.2017

AUS

Bytča CPPPaP

Dredan

22.12.2017

AUS ZP

Odvoz žiakov

Kopkášová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Podľa príkazu

Inventarizácia

Zodpovední pracovníci

12. 12.2017

Podklady do mesačného plánu práce

Všetci pracovníci

12. 12.2017

Dochádzka

Ostatní ped. zamestnaci

20. 12. 2017

Export RIS

Kamenická, Netík

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

3.12.2017

Benefičný koncert Jesenná harmónia

Košice

Múdra

4.12.2017

Odb. seminár pre vedúce ŠJ

Prešov

Majerská

6. – 7. 12. 2017

FIV vedúcich zamestnancov

Bratislava

Huszthyová

7.12. 2017

FIV vedúcich zamestnancov

Prešov

Kamenická

7.12.2017

Školenie LAMBDA

Bratislava

Hlubovič, Pavlová, Semanová

13. – 14. 12. 2017

FIV vedúcich zamestnancov

Bratislava

Huszthyová

27.12.2017

Seminár Koučovací prístup v práci pedagóga

Aula SŠI

Prihlásení učitelia

 

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

8. 12. 2017

Piatok

Hardoň

9. 12. 2017

Sobota

Petrovičová

10. 12. 2017

Nedeľa

Ondrejková Eva

15. 12. 2017

Piatok

Bartko

16. 12. 2017

Sobota

Gajdošová

17. 12. 2017

Nedeľa

Huszthyová

 

 

 

Plánované kontroly a hospitácie

 

Múdra

Kontrola hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov

 

Hospitácie v ŠMŠ

Netík

Kontrola dochádzky žiakov

 

Kontrola výkonu dozoru

 

Kontrola dochádzky ped. zamestnancov

 

Priebežná kontrola  triednej dokumentácie

Kamenická

Priebežná kontrola  triednickej dokumentácie

 

Hospitácie v PŠ zamerané na TEV

 

Hospitácie v ŠMŠ zamerané na vzdelávací proces

Huszthyová

Kontrola dodržiavania pracovného poriadku vychovávateľmi – pracovná disciplína

 

Hospitácie zamerané na pohybové aktivity

Dredan

Kontrola zápisov každodennej činnosti pracovníkov CŠPP do elektronickej  agendy

Majerská

Kontrola dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení na odkladanie poživatín

 

Kontrola príchodu detí MŠ na obed

Regec

Kontrola zapisovania a vyhodnotenie prieskumu trhu

 

Kontrola dochádzky THP

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

Do 31.12.2017

Oprava plota

 

 

Dôležité termíny

 

Do 15.12.2017

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

22.12.2017 do 13:00

Povinný odchod z internátu

7.1.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu