Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  OKTÓBER  2017

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

3.10.2017

14:00

Stretnutie Prírodovedeckej PK

Učebňa AJ

3.10.2017

14:30

Stretnutie Tyflopedickej PK.

Zborovňa

4.10.2017

14:00

Stretnutie účastníkov pobytu v Egypte

podateľňa

5.10.2017

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

10.10.2017

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

10.10.2017

14:30

MZ pre ŠZŠ a MZ pre ŠMŠ: Canis terapia. Informácie o žiakoch ŠZŠ a ŠMŠ.

Podľa dohody

11.10.2017

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

17.10.2017

10:00

Rada školy

Podateľňa

17.10.2017

14:00

Porada učiteľov

Zborovňa

18.10.2017

8:00

Porada vychovávateľov

Zborovňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.10.2017

7:40

Stretnutie žiakov školy

Aula

Tr.učitelia

5. alebo 12.10.2017

8:00 hod.

 

Návšteva ekofarmy

Odorica

Pavlová, Schneider

7. 10. 2017

 

„Zatváranie studničiek“

Levočské pohorie

Rastislav Hardoň

10.10.2017

13:55 – 15:230 hod.

Partia alebo samota – V.A, VI.A, VII.A, VII.C

Aula SŠI

Schneider

 

12.10.2017

8:30

Projektové vyučovanie

I.A II.A III.A IV.C

Hozelec

Orlovská

13.10.2017

 

Práca s hmatovou knihou

Vybraní žiaci

Múdra

16.10.2017

9,00-10,00

Svetový deň zdravej výživy (desiatová hliadka - PŠ)

Triedy a jedáleň (podľa pokynov)

Hlavajová

16.-20.10. 2017

Každý deň od 9,35 – 10,00

popoludní

Týždeň zdravej výživy

 

Jedáleň

(podľa rozpisu)

Foltinská, Hlavajová

Ondrejková E.

Strižovský

Gajdošová

Rišová

17.10.2017

13:55 – 15:230 hod.

Partia alebo samota – I.K, II.K, VIII.A, VIII.B, VIII.C

Aula SŠI

Schneider

 

17.10.2017

Po stopách štúrovcov – vychádzka na Kohwald

VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.A triedy

Kohwald

Motyková, Szitáriová, Zalčíková

17. 10. 2017

18:00

„Slušnosť naša každodenná“ – kvíz pre starších žiakov

Aula

Zlata Petrovičová

18.-21.10. 2017

 

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach ZP detí

Gerlachov - Hubert

Halásová

20.10.2017

9:00 – 11:40

Návšteva volejbalového turnaja (III. A)

Športová hala sídl. Západ

Zemčáková

23.10. 2017

 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

 

Halásová

25. 10. 2017

14:00

Turnaj v pexese (mladší žiaci)

Denná izba 3. rodiny

Iveta Ondrejková

priebežne

 

Šarkaniáda – výroba a púšťanie šarkana

 

Ondrejková E. Rišová

Podľa ponuky

 

Projektové vyučovanie

VIII.C II.K

Zbojnícka lúka

Švedová, 

Foltinská

Podľa pozvánky

 

Dilongová Trstená – recitačná súťaž

Spišská Nová Ves

Spišáková, Szitáriová

Podľa ponuky škôl

 

Exkurzie do SOŠ

 

Motyková

Podľa ponuky

14:00

Kolkáreň

Spišská Nová Ves

Rastislav Hardoň

Celý mesiac

--

Starostlivosť o figurínu.

Pri vrátnici

Zemčáková a žiaci III.A

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

6. - 7. 10. 2017

Konferencia Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

Herľany

Múdra, Kamenická

12.10.2017

Seminár: Vedenie školských kroník

Prešov

Olekšáková

20. – 27. 10. 2017

Rekreačný pobyt v Egypte

Prihlásení zamestnanci

 

 

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

3.10.2017

AUS

Bytča, Púchov

Hurtuková, Dredan

3.10.2017

AUS ZP

Zvoz žiakov

Ďatková

5.10.2017

AUS

Veľký Krtíš, Lučenec

Hurtuková, Dredan

6.,7.10.2017

AUS

Herľany

Múdra, Kamenická

9.10.2017

AUS

Trebišov

Dredan, Hlubovič

10.10.2017

AUS

Trenčianska Turna

Hurtuková

12.10.2017

AUS

Parchovany, Sečovce

Jakubovičová, Dredan

17.10.2017

AUS

MŠ (Levoča, Spišská Nová Ves)

Hurtuková, Gibalová

19.10.2017

AUS

Košice

Hurtuková

27.10.2017

AUS ZP

Odvoz žiakov

Kopkášová

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

6. 10. 2017

Piatok

Ondrejková E.

7. 10. 2017

Sobota

Gajdošová

8. 10. 2017

Nedeľa

Petrovičová

13. 10. 2017

Piatok

Hardoň

14. 10. 2017

Sobota

Rišová

15. 10. 2017

Nedeľa

Huszthyová

20. 10. 2017

Piatok

Bartko

21. 10. 2017

Sobota

Strižovský

22. 10. 2017

Nedeľa

Bašistová

 

Plánované kontroly a hospitácie

 

Múdra

Kontrola tematických plánov a plánov výchovnej činnosti

 

Hospitácie u nových ped. zamestnancov

Netík

Kontrola výkonu dozoru

 

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dochádzky žiakov

 

Kontrola ETK

Kamenická

Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie:

Triedne výkazy (10.10. 2017) – všetky organizačné zložky

Triedne knihy ŠMŠ, PŠ (ETK), ŠZŠ (3.10. 2017)

Záznamy o individuálnom vzdelávaní – všetky organizačné zložky (10.10. 2017)

IVVP – všetky organizačné zložky ( priebežne celý mesiac najneskôr do 27.10. 2017)

 

 

Hospitácie zamerané na adaptáciu detí a žiakov v ŠMŠ, ŠZŠ a PŠ

Huszthyová

Hospitácie zamerané na prácu počas prípravy na vyučovanie.

 

Kontrola odovzdávania služieb a evidencie osobného šatstva.

Dredan

Kontrola plnenia termínovaných úloh               

 

Kontrola dochádzky

Majerská

Kontrola dodržiavania hmotnosti vydávaných jedál.

 

Kontrola času výdaja obedov pre stravníkov.

Regec

Kontrola odstraňovania porúch v SŠI

 

Kontrola prania, žehlenia a opravy bielizne

 

Dôležité termíny

 

4.10.2017

Návšteva učiteliek z Kysuckého N. Mesta

Do 26.10.2017

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

27.10.2017 do 15:00

Povinný odchod z internátu

1.11.2017 po 15:00

Možný príchod do internátu

 

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

19.10.2017

Dochádzka

Zam., ktorí odchádzajú do Egypta

19.10.2017,

do 10:00 hod.

Podklady do mesačného plánu práce

Všetci pracovníci

26.10.2017

Dochádzka

Ostatní ped. zamestnaci

Do 26.10.2017

Export RIS

Kamenická, Netík

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

Zodpovedný

27.10. 2017

Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia

Aula,   13:00

 

J. Hlubovič, CŠPP