Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pravidlá ochrany osobných údajov

Spojená škola internátna (Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracúvame sami alebo inými stranami. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, tieto pravidlá vysvetľujú, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.   

PREVÁDZKOVATEĽ:  Spojená škola internátna
ADRESA:  Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča
IČO: 

Kontakt na Zodpovednú osobu:
tel. 053/4512395 a mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Spojená škola internátna (Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Za informačný systém je považovaný súbor osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre dosiahnutie vytýčeného účelu.


OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V záujme transparentnosti tieto pravidlá poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Spracovávanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade našej školy je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z.z. Školský zákon v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle Školského zákona, má právo získavať a spracovávať osobné údaje na účely vzdelávania, spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť,  telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na vzdelávanie v škole. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou Služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Služby a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby súhlas.

Udelený súhlas možno odvolať zaslaním emailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom: “Odvolanie súhlasu” alebo nás môžete kontaktovať písomne na adrese: Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov ale prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovávanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

  • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
  • právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
  • právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
  • máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
  • ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).


KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADU

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť písomne emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo formou doporučeného listu doručeného knižnici na adresu Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje“.

 Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), škola má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním vašich Osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na školu  alebo na zodpovednú osobu ňou určenú, ktorej kontaktné údaje sú nasledujúce:  Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča  s predmetom :      “K rukám zodpovednej osoby“.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, 
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www: https://dataprotection.gov.sk/.

Spoločnosť chráni spracovávané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovávania.