Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Ak žiak 3 a viac dní nie je prítomný v škole, rodičia musia potvrdiť na predpísanom tlačive, že ich dieťa je bezpríznakové. Aplikácia IZK umožňuje toto tlačivo podpísať elektronicky. Triedny učiteľ uvidí v IZK podpísané tlačivo okamžite po podpísaní.

 

Návod ako elektronicky podpísať tlačivo o bezpríznakovosti:

  1. Cez meno a heslo sa prihlásiť do IZK dieťaťa. V pravom hornom okne rozbaliť ponuku a vybrať odkaz Covid 19.

 


  1. Po kliknutí na odkaz COVID 19 sa rozbalí ponuka aktuálnych tlačív, ktoré sa dajú stiahnuť a vytlačiť. Ak chcete tlačivo podpísať elektronicky, kliknite na +.

 

 

 

  1. Na obrazovke sa objaví ponuka dokumentov. Na prvom mieste je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, na ktoré je potrebné kliknúť.

 

 

 

4.Rozbalí sa dokument aj s aktuálnym dátumom. Tento dokument si rodič prečíta. Ak sa ho týka pobyt v zahraničí, zaškrtne príslušné vyhlásenie. Ak dieťa v zahraničí nebolo, na konci dokumentu rodič klikne na uložiť. Týmto krokom bolo tlačivo elektronicky podpísané.

Upozorňujeme rodičov, že od septembra 2021 už žiaci nebudú dostávať obedy zadarmo. Zákon umožňuje poskytnúť dotáciu na stravu, ak rodič predloží nasledovné doklady:

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

  1. a) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  2. b) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;
  3. c) ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5 a viac ročné deti) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo  b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (napr. poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov...) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

 Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, je potrebné, aby do 30. júla 2021 doručili do SŠI v Levoči doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

 * potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (tlačivo nájdete v odkaze tlačivá).

 

 

Od 8. 2. 2021 sme opäť spustili prezenčnú formu vyučovania, to znamená, že žiaci všetkých ročníkov môžu chodiť do školy a učiť sa v triede so svojimi spolužiakmi. V prevádzke je tiež školský klub, školská jedáleň, materská škola, školský internát. 

Pred príchodom žiakov do školy vždy v pondelok, alebo v prvý deň príchodu, je rodič povinný podpísať prehlásenie o tom, že dieťa nejaví známky akútnej choroby, nebolo v priamom kontakte s osobou chorou na Covid 19 a nie je v karanténe. Ďalej rodič prehlasuje, že má platný negatívny certifikát na Covid 19. 

Ďalšie dni sa robí ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk.

Platný negatívny certifikát na Covid 19 tiež vyžadujeme od žiakov 2. stupňa a praktickej školy, ktorí sú ubytovaní v internáte a to pri každom príchode z domáceho prostredia do internátu.  

 

Od januára 2021 má každý žiak našej školy možnosť pozrieť si učebnicu bez toho, aby ju mal fyzicky doma. Škola v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila projekt, výsledkom ktorého sú digitálne spracované všetky učebnice, pracovné zošity aj knihy z povinného čítania. Stačí zájsť na webovú stránku www.skn.sk a prihlásiť sa do digitálnej knižnice. Kto nemá prihlasovacie údaje, pri prvej návšteve sa musí zaregistrovať. Knihy sú vo formáte PDF, niektoré sú aj vo zvuku.