Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Po ukončení dištančného vzdelávania sú žiaci povinní nastúpiť do školy na riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

Nemusia nastúpiť len tí žiaci, ktorí majú niektorí z týchto dôvodov:

 • Pozitívny test na Covid 19 u žiaka
 • Pozitívny test na Covid 19 u osoby, ktorá žije s žiakom v spoločnej domácnosti
 • Blízky kontakt žiaka s osobou pozitívnou na Covid 19 v posledných 5 dňoch
 • Iné akútne ochorenie žiaka.

Neúčasť žiaka na školskom vyučovaní môže ospravedlniť lekár, alebo rodič (5 pracovných dní).

 

Pri nástupe do školy budeme žiadať od každého rodiča žiaka, aby sa preukázal platným certifikátom na ochorenie COVID, nie starším ako 3 dni s negatívnym výsledkom. Kto takýto certifikát nemá, môže sa dať otestovať v Levoči.

 

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

 

Dodatok ku školskému poriadku

Pravidlá dištančného vzdelávania žiakov

 

 1. Dištančné vzdelávanie
 2. a) Dištančné vzdelávanie, t. j. vzdelávanie žiaka bez priamej prítomnosti žiaka v škole, nariaďuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
 3. b) Dištančné vzdelávanie žiakov sa nerealizuje počas prázdnin.
 4. c) Oznam o dištančnom vzdelávaní je zverejnený na webovej stránke školy v záložke Oznamy pre rodičov.
 5. Dištančné vzdelávanie formou on-line koordinuje triedny učiteľ. Vzdelávanie v ZŠ sa realizuje len z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika, Vlastiveda, Prvouka, Prírodoveda, Dejepis, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia. V ŠZŠ aj z predmetov: Rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, Rozvíjanie grafomotorických zručností, Vecné učenie. V Praktickej škole aj z predmetov: Rodinná výchova, Zdravotná výchova, Príprava jedál a výživa.

Pre zabezpečenie psychohygienických zásad budú mať žiaci každý predmet len 1-krát týždenne.

 

 1. Realizácia dištančného vzdelávania
 2. Zasielanie písomných materiálov – stručné poznámky, pracovné listy, testy, a pod.

Učiteľ vypracuje  materiál vo forme vhodnej pre každého žiaka individuálne (veľkosť písma, rozsah a pod.). Tlač do brailla aj černotlače zabezpečí škola, ktorá materiály aj rozpošle.

Učiteľ materiály posiela mailom na adresu zástupcov riaditeľa školy ako prílohu. Názov súboru je meno žiaka a skratka predmetu. Termíny zasielania materiálov určí riaditeľ školy.

Učiteľ vyžaduje od žiakov spätnú väzbu.

 1. Vzdelávanie cez internet – učiteľ môže využiť rôzne spôsoby komunikácie – Skype, Messenger, Viber, Zoom, Alf, Zborovna, e-mailová pošta, sociálna sieť a iné, minimálne 1-krát týždenne. Aj týmto spôsobom môže byť splnená požiadavka spätnej väzby.
 2. Vzdelávanie cez telefón – na skontaktovanie sa so žiakom je možné využiť aj telefón rodiča alebo inej blízkej osoby.

 

III. Povinnosti učiteľa

 1. Pripravovať pre žiakov písomné materiály a v stanovenom čase ich poslať nadriadenému.
 2. Ďalšie vzdelávanie realizovať on-line alebo cez telefón minimálne 1 x týždenne s každým žiakom.
 3. Uschovávať spätnú väzbu od žiakov.
 4. Sledovať pracovný mail a webovú stránku školy.

 

 1. Práva učiteľa
 2. Zvoliť si vyhovujúcu formu dištančného vzdelávania.
 3. Realizovať dištančné vzdelávanie aj z domu.
 4. Byť informovaný o listoch od rodičov a žiakov, ktoré prišli na adresu školy.
 5. Zhromažďovať a používať telefonické a mailové kontakty žiakov a ich zákonných zástupcov.

 

 1. Povinnosti žiaka
 2. Aktívne sa zúčastňovať dištančnej výučby.
 3. Zasielať učiteľom spätnú väzbu požadovaným spôsobom a včas.
 4. Samostatne alebo s pomocou inej osoby vypracovávať zadané domáce úlohy.

 

 1. Práva žiaka
 2. Žiak má právo na psychohygienu počas dištančného vzdelávania.
 3. Žiak má právo dostávať učebné materiály vo forme zodpovedajúcej jeho postihnutiu.
 4. Žiak má právo na hodnotenie s prihliadnutím na jeho podmienky v domácom prostredí.

 

VII. Povinnosti rodiča

 1. Vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie.
 2. Sledovať webovú stránku školy.
 3. Spolupracovať s triednym učiteľom a nahlásiť mu telefonické a mailové kontakty.

 

VIII. Práva rodiča

 1. Rodič má právo byť informovaný o priebehu a výsledkoch dištančného vzdelávania svojho dieťaťa.
 2. Rodič má právo na konzultácie ohľadom dištančného vzdelávania.

 

V Levoči 23. 10. 2020

                                                                                                                  PaedDr. Šarlota Múdra

                                                                                                                      riaditeľka školy

Všeobecné informácie a pokyny

Organizácia školského roka 2020/2021

 

 

Školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok). Príchod do internátu je možný v stredu 02.09.2020 od 6,00 hod..

 

Školské prázdniny (povinné odchodovky):

 

 

Odchod po vyučovaní dňa:

Termín  prázdnin:

Príchod na internát:

Vyučovanie začína dňa:

Jesenné prázdniny

28.10.2020 streda do 15,00 hod.

29.10.2020- 01.11.2020

02.11.2020 (pondelok)

02.11.2020 (pondelok)

Vianočné prázdniny

22.12.2020 utorok do 15,00 hod.

23.12.2020 - 07.01.2021

11.01.2021 (pondelok)

 

11.01.2021 (pondelok)

 

Polročné prázdniny

27.01.2021 streda do 15,00 hod.

28.01.2021– 01.02.2021

02.02.2021 (utorok)

02.02.2021 (utorok)

Jarné prázdniny

19.02.2021

piatok do 15,00 hod.

20.02.2021-28.02.2021

01.03.2021 (pondelok)

01.03.2021 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny

31.03.2021

streda do 15,00 hod.

01.04.2021- 06.04.2021

07.04.2021 (streda)

07.04.2021 (streda)

Letné prázdniny

30.06.2021 streda do 13,00  hod.

 

 

 

 

 

Všetky zmeny odchodoviek sa budú aktualizovať priebežne a budú zverejnené v mesačnom pláne na webe školy: skola.nevidiaci.

 

Účasť na vyučovaní:

 1. Dieťa nemôže nastúpiť do školy ak:
 2. a) osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti trpí ochorením COVID19, alebo prišla do bezprostredného styku s osobou s ochorením COVID 19;
 3. b) dieťa prejavuje známky ochorenia COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby;
 4. c) rodič odmietne podpísať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Neúčasť na vyučovaní:

 1. Ak sa žiak zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania, je rodič povinný ešte v ten deň túto skutočnosť nahlásiť do školy – osobne alebo telefonicky na č. 053/451 2395 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Po nástupe do školy žiak musí predložiť potvrdenie od lekára - ospravedlnenie neprítomnosti, alebo rodič podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 3. Pri neprítomnosti žiaka v škole je rodič povinný skontaktovať sa s jeho učiteľmi a zabezpečiť vzdelávanie svojho dieťaťa. Ak si rodič tieto povinnosti nesplní, škola neprítomnosť žiaka ohlási príslušnému úradu ako neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

Ďalšie organizačné pokyny:

 1. Informovať školu o zmene osobných údajov a pomerov (bydlisko, telefón .... ).
 2. Žiakovi, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku, je možné preplácať cestovné náklady nasledovne:

- denne dochádzajúci žiak – každú cestu do a zo školy,

- internátny žiak – štyri jednosmerné cesty do mesiaca.

 

K tomu je potrebné doložiť:

 1. a) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov doložia žiaci, ktorí cestujú autobusom, nemajú v mieste bydliska železničnú stanicu, resp. nemajú možnosť cestovať ani časť cesty vlakom
 2. b) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov a lekárske potvrdenie doložia žiaci, ktorí na základe tohto lekárskeho potvrdenia nemôžu dochádzať do školy verejnou hromadnou dopravou (vlak, autobus) a cestujú autom
 3. c) cestovné lístky na každú cestu dokladujú žiaci, ktorí majú možnosť absolvovať aspoň časť cesty vlakom, aj keď v mieste bydliska vlakovú stanicu nemajú.

 

Cestovné sa vypláca každý tretí mesiac za predchádzajúce dva mesiace. Cestovné môže prevziať

oproti podpisu iba zákonný zástupca žiaka, resp. osoba, ktorá je písomne splnomocnená.

 

Ďalšie pokyny pre rodiča – k začiatku školského roka:

 1. Dieťa pri príchode do školy musí byť čisté, upravené, viditeľne dodržaná osobná hygiena, bez infekčných

    chorôb a parazitov. V súvislosti s COVID 19 rodič podpíše čestné prehlásenie.

 1. Každý žiak musí mať na hodiny telesnej výchovy cvičebný úbor a vhodnú obuv – cvičky, tenisky.
 2. Žiaci ubytovaní v internáte potrebujú dostatok oblečenia (vzhľadom na týždenný prací cyklus) označeného

    prideleným číslom a hygienické potreby

 1. Pri nástupe dieťaťa do internátu odovzdať vychovávateľke preukaz ZŤP, kartu poistenca, zdravotnú kartu

    alebo jej kópiu, občiansky preukaz, vreckové pre dieťa.

 

Zákonný zástupca žiaka najneskôr pri nástupe do školy:

 

Internátny žiak:

 - predloží vyplnenú žiadosť o ubytovanie v internáte, zápisný lístok na stravu

 Denne dochádzajúci žiak:

- vypísať zápisný lístok na stravu za denne dochádzajúceho žiaka, prípadne žiadosť na diétne stravovanie

- vypísať zápisný lístok do školského klubu detí

Všetci žiaci:

- podpísať informovaný súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a súhlas na poskytovanie terapie kyslíkom.

 - podpíše informovaný súhlas s poskytovaním svetelnej terapie a EEG Biofeedbacku, súhlas so psychologickým vyšetrením a poskytovaním terapie.

 – podpísať zápisný lístok na krúžok, podpísať vzdelávací poukaz

- potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov,

- žiadosť o IUP a lekárske potvrdenia k IUP

- žiaci Praktickej školy, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi, si podajú žiadosť o poskytnutie štipendia a doložia potrebné doklady.

 

Kontakt:

053/451 2395 - ústredňa                                 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                    vedúca školskej jedálne: Mária Majerská

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                      sociálna pracovníčka: Mgr. Beata Kicošová      

mob. zást. riad. pre ŠI a ŠKD: 0917512320                 zást.riad. pre ŠI a ŠKD: Mgr. Tatiana Huszthyová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                                                                                                    PaedDr. Šarlota Múdra, v.r.

                                                                                                                           riaditeľka školy

 

 

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

 

Vnútorná smernica  č. 5/2020

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia počas školského roku 2020/2021,

 na zabránenie šíreniu vírusu COVID 19, pokyny na prevádzku a vnútorný režim školy

 

Tento dokument je vnútornou školskou smernicou, ktorá platí od 1.9.2020 do odvolania a je zameraná na predchádzanie ochoreniu COVID 19. Vychádza z manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ak smernica neobsahuje nejaké usmernenie potrebné pre riešenie problému, postupuje sa v zmysle manuálu.

S účinnosťou od 1. 9. 2020 platia v Spojenej škole internátnej tieto opatrenia:

 

Časť 1. Spoločné ustanovenia

 1. Pri vstupe do školy si každý povinne dezinfikuje ruky. Zamestnanec na vrátnici kontroluje dodržiavanie tohto nariadenia.
 2. Každá osoba musí mať pri vstupe do budovy školy prekryté horné dýchacie cesty. Dodržiavanie tohto nariadenia kontroluje zamestnanec na vrátnici a vedenie školy.
 3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 4. Zamestnanci školy si denne merajú telesnú teplotu. Pri zvýšenej teplote ostanú doma, nahlásia to vedeniu školy a ohlásia sa u svojho lekára. Do práce nastupujú, ak im to lekár povolí. V prípade, že ich lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlásia za podozrivého, do práce nastupujú až keď majú negatívny test na COVID
 5. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje vedenie školy a opustí školu v najkratšom možnom čase. Z domu kontaktuje svojho lekára.
 6. U ostatných osôb prebieha bezkontaktné meranie telesnej teploty takto: Žiakom školy meria teplotu školská zdravotná sestra alebo osoba, ktorá ju zastupuje. Deťom ŠMŠ merajú teplotu zamestnanci ŠMŠ. Klientom CŠPP merajú teplotu zamestnanci CŠPP.
 7. Priestory budovy školy sa dezinfikujú každý deň. V triede sa denne dezinfikuje podlaha, stoličky, lavice, umývadlo, katedra, odpadkový kôš a voľne stojace učebné pomôcky, napr. veľké počítadlo. Dvakrát denne sú dezinfikované priestory WC, všetky kľučky, vypínače a zábradlia, priestory školskej jedálne, vstup do školy. Za dezinfikovanie je zodpovedná hospodárka školy. O vykonaní dezinfekcie sa vedie denný záznam. Zo všetkých priestorov budú stiahnuté textilné uteráky, k dispozícii budú len papierové utierky. Klasické mydlá budú nahradené tekutými.
 8. Pri prvom nástupe do práce po 31.8.2020 všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Podobne vypĺňajú dotazník po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni. Vyplnený dotazník odovzdávajú svojmu priamemu nadriadenému, ktorý ho uchová.
 9. Povinnosťou rodičov je pri prvom nástupe žiaka do školy a po každej neprítomnosti žiaka v škole dlhšej ako 3 dni, predložiť vyplnený dotazník o zdravotnom stave žiaka. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

 

Časť 2.  Základná škola

 1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Z priestorov školy vstupuje len do vestibulu.
 2. Žiak je povinný priniesť si do školy na vyučovanie okrem bežných učebných pomôcok aj 2 rúška a papierové vreckovky. Rúško má nasadené vždy, keď sa pohybuje v budove školy. Bez rúška môžu byť v triede žiaci 1. stupňa ZŠ a všetci žiaci ŠZŠ var. B a C. Rúško si môžu zložiť aj žiaci a zamestnanci, ktorí vojdú do školskej jedálne.
 3. Žiakom nie je dovolené chodiť do inej triedy, ako je im pridelená.
 4. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. Počas veľkej prestávky sú žiaci v triede. Desiatu konzumujú v svojej lavici. Ak žiak odoberá školskú desiatu, prinesie mu ju pomocná sila z kuchyne do triedy.
 5. Učiteľ môže pustiť žiaka na WC počas vyučovania, podľa potreby.
 6. Pedagóg dohliadne nato, aby si žiaci často umývali ruky. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, zabezpečí časté a intenzívne vetranie.
 7. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné čo najviac využívať všetky vonkajšie priestory školy – predzáhradka, bylinková záhrada, altánok, multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, areál s hojdačkami a preliezkami, výcviková plocha na POSP. Pri presunoch a pobyte vonku musí pedagóg dbať nato, aby sa žiaci nekontaktovali so žiakmi z iných tried a tiež, aby bol medzi žiakmi z iných tried zachovaný odstup 5 metrov.
 8. Počas vyučovania sa až do odvolania nevyužívajú odborné učebne, telocvičňa a iné priestory, v ktorých by sa žiaci striedali.
 9. Počas prestávok majú na každej chodbe službu 2 osoby. Kontrolujú správanie žiakov v triedach, pri ukončení vyučovania sprevádzajú žiakov, ktorí neodoberajú obed v školskej jedálni do šatne a pred budovu školy.
 10. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho na izolačku a školská zdravotná sestra bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 učiteľ informuje vedenie školy.

 

Časť 3.  Školský klub

 1. Pred začatím vyučovania očakáva pedagóg svojich žiakov v priestoroch ŠKD, prípadne ich ide vyzdvihnúť na autobusovú zastávku (podľa dohody s rodičmi). Do ŠKD môžu žiaci prichádzať v čase od 7:00 hod. Žiak odchádza do triedy v čase od 7:50 do 7:55 hod. Pedagóg zabezpečí, aby sa po ceste do triedy nestretával so žiakmi z iných tried a skupín.
 2. Po ukončení vyučovania prichádza do triedy vychovávateľ, aby prevzal žiakov, ktorí ostávajú na obed, alebo v školskom klube. Ostatných žiakov učiteľ odprevadí do šatne, dohliadne nato, aby sa prezuli a obliekli a odprevadí ich pred budovu školy.
 3. V školskom klube pracuje vychovávateľ s pridelenou skupinou žiakov. Je po celý čas pri svojej skupine, žiakov na WC púšťa podľa potreby. Zabezpečí, aby si žiaci pravidelne umývali ruky. Počas pobytu žiaka v ŠKD je potrebné čo najviac využívať všetky vonkajšie priestory školy – predzáhradka, bylinková záhrada, altánok, multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, areál s hojdačkami a preliezkami, výcviková plocha na POSP. Pri presunoch a pobyte vonku musí pedagóg dbať nato, aby sa žiaci nekontaktovali so žiakmi z iných tried a skupín, a tiež, aby bol medzi žiakmi z iných skupín zachovaný odstup 5 metrov.
 4. Keď pre žiaka príde rodič, požiada osobu na vrátnici o telefonické skontaktovanie s vychovávateľom, alebo mu zavolá priamo. Rodič nevstupuje do vnútorných priestorov školy za vrátnicou.
 5. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho na izolačku a vychovávateľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 informuje vedenie školy.

 

Časť 4. Školská jedáleň

 1. Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. Pracovníci v kuchyni používajú pri príprave jedál rukavice. Za dodržiavanie hygienických pravidiel v školskej kuchyni a jedálni zodpovedá vedúca ŠJ.
 2. Vedúca školskej jedálne zabezpečí rozmiestnenie stolov v školskej jedálni tak, aby každá výchovná skupina mala svoj stôl s potrebným množstvom stoličiek. Vzdialenosti stolov od seba musia byť čo najväčšie. Zvlášť budú vyhradené stoly pre zamestnancov.
 3. Do jedálne prichádzajú žiaci pod vedením vychovávateľa. Ten im prinesie na stôl jedlo, nápoje aj príbory. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Vychovávateľ konzumuje jedlo pri stole so žiakmi.
 4. Prihlasovanie na stravu zabezpečujú rodičia a zamestnanci školy prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne na vrátnici školy. Prihlásenie alebo odhlásenie zo stravy nahlasujú na vrátnici alebo u vedúcej ŠJ najneskôr deň vopred.
 5. Do školskej jedálne majú vstup povolení len žiaci a zamestnanci školy a zamestnanci firmy AjMy, s.r.o.

 

Časť 5. Špeciálna materská škola

 1. Počas prevádzky ŠMŠ zabezpečí hospodárka školy dezinfekciu všetkých priestorov 2-krát denne, a tiež výmenu posteľného prádla každý piatok po odchode detí.
 2. Deti bude preberať na vrátnici učiteľka ŠMŠ, ktorá im odmeria teplotu,  prevezme od rodičov rezervné rúško a dá rodičom podpísať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 4. V školskom roku 2020/2021 je zakázané nosiť do ŠMŠ vlastné hračky.
 5. Pedagóg dohliada na to, aby sa deti vzdelávali a hrali v menších oddelených skupinkách. Pri pobyte v triede alebo na školskom dvore deti nemusia mať rúško. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, pedagóg zabezpečí časté a intenzívne vetranie.
 6. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri na školskom dvore, alebo organizovanou vychádzkou mimo rušných ulíc mesta.
 7. Deti sa stravujú v miestnosti, kde sa zdržiavajú počas výchovno-vzdelávacej činnosti. Stravu, pitie, taniere, poháre a príbory im prinášajú pracovníčky kuchyne v čase, na ktorom sa dohodli s učiteľkami.
 8. Popoludní sa o deti starajú vychovávateľky. Aj pre nich platia tie isté pravidlá ako pre učiteľky.
 9. Keď príde rodič pre dieťa, telefonicky sa spojí s pedagógom, ktorý následne dieťa oblečie, prezuje a odvedie ho ku vrátnici.
 10. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, učiteľka ho umiestni na izolačku a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 informuje vedenie školy.

 

Časť 6. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

 1. Pracovníci CŠPP poskytujú len ambulantné služby a podávajú informácie a rady formou telefonického rozhovoru, alebo online. Návštevy pracovníkov CŠPP v iných školách a rodinách sa bežne nevykonávajú, v osobitných prípadoch s povolením riaditeľky školy.
 2. Počas vyšetrenia je v miestnosti len jeden pracovník CŠPP s dieťaťom, prípadne s jeho rodičmi. Rodičia musia mať prekryté horné dýchacie cesty.
 3. V prípade osobného vyšetrenia si pracovník CŠPP osobne vyzdvihne klientov na vrátnici školy. Dozrie, aby si vydezinfikovali ruky, odmeria im teplotu a dá podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave. Po vyšetrení odprevadí klientov ku vrátnici.
 4. Po odchode klientov pracovník vydezinfikuje všetky pomôcky, ktorých sa klient dotýkal.
 5. Pracovník CŠPP zabezpečí pravidelné vetranie vnútorných priestorov centra. Hospodár školy zabezpečí pravidelné pranie návlekov.

 

Časť 7. Školský internát

 1. Vstup do internátu majú povolený len osoby ubytované, zamestnanci školy a rodičia a asistenti žiakov, ktorí prvýkrát prichádzajú do internátu.
 2. Ak žiak príde do internátu mimo vyučovania, vychovávateľ, ktorý má pri jeho skupine službu, zabezpečí, aby rodič podpísal dotazník o zdravotnom stave žiaka.
 3. V internáte pracuje vychovávateľ s pridelenou skupinou žiakov. Je po celý čas pri svojej skupine, žiakov na WC púšťa podľa potreby. Zabezpečí, aby si žiaci pravidelne umývali ruky. Počas pobytu žiaka v internáte je potrebné čo najviac využívať všetky vonkajšie priestory školy – predzáhradka, bylinková záhrada, altánok, multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, areál s hojdačkami a preliezkami, výcviková plocha na POSP. Pri presunoch a pobyte vonku musí pedagóg dbať nato, aby sa žiaci nekontaktovali so žiakmi z iných skupín, a tiež, aby bol medzi žiakmi z iných skupín zachovaný odstup 5 metrov.
 4. Každý žiak si do internátu prinesie vlastné uteráky, ktoré používa. Posteľné prádlo žiakov sa vymieňa raz za dva týždne.
 5. Zamestnanci, ktorí sa pohybujú v priestoroch internátu, musia mať prekryté horné dýchacie cesty. Žiaci musia používať rúško, keď sa pohybujú mimo svojej izby, okrem žiakov 1. stupňa ZŠ a všetkých žiakov ŠZŠ var. B. a C., ktorí v internáte rúško používať nemusia.

V Levoči 25. 8. 2020                                                                PaedDr. Šarlota Múdra

                                                                                                   riaditeľka školy