Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 25. apríla 2022 sa rušia opatrenia, ktoré boli zavedené ako ochrana pred šírením corona-vírusu. V praxi naďalej ostávajú len tieto opatrenia: Rodičia po 3 dňoch neprítomnosti dieťaťa v škole podpisujú prehlásenie o bezpríznakovosti, každé ráno sa robí pri vstupe do školy ranný filter spojený s meraním telesnej teploty, naďalej je potrebné dezinfikovať si ruky pri vstupe do školy a častejšie si ich umývať a taktiež ostáva zachované zvýšené dezinfikovanie kľučiek, zábradlí a vypínačov. Pri zhromaždení viacerých ľudí v jednej miestnosti je vhodné používať čističky vzduchu a germicídne žiariče.

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

 

Príkaz riaditeľa školy č. 3/2021,

ktorý dopĺňa smernicu o opatreniach na zabránenie šíreniu ochorenia COVID 19 v podmienkach školy

 

 1. Od dňa 29.11.2021 sa sprísňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID 19.

Žiaci sa naďalej testujú samotestami v domácom prostredí. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

 - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

 1. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
 2. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.
 3. Zamestnanec školy a školského zariadenia sa musí vedieť preukázať pri ceste do zamestnania a zo zamestnania „Potvrdením o zamestnaní“ (Príloha č. 4). • Na základe zákona č. 412/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je: a) kompletne zaočkovaná,
 4. b) po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 5. c) schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu (PCR testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test). Škola zabezpečí pre neočkovaných a neprekonaných zamestnancov Ag - testy, ktoré si zamestnanci budú robiť sami, pod dohľadom rehabilitačného pracovníka 1 x týždenne. Ak si zamestnanec dá urobiť Ag – test v MOM a zaplatí za test, po predložení potvrdenia o zaplatení mu hospodárka školy toto testovanie 1 x týždenne preplatí.

Pokiaľ zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci podmienky vstupu na pracovisko (režim OTP) a odmietne možnosť bezplatného testovania ponúknutú zamestnávateľom, zamestnávateľ mu z toho dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon prác. V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy).

 

 1. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

 1. a) deti do 6 rokov veku,
 2. b) deti v materskej škole,
 3. c) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí,
 4. d) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

Zamestnanci škôl musia mať naďalej prekryté horné dýchacie cesty. (okrem pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi so závažnými poruchami autistického spektra so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím).

 

V Levoči, 28.11.2021

 

                                                                                                                 PaedDr. Šarlota Múdra

                                                                                                                 Riaditeľka školy

 

Od 8.2.2021 začína v našej škole prezenčné vyučovanie. Každý je povinný nastúpiť do práce, ale pred nástupom musí mať platný negatívny certifikát z PCR alebo antigénového testu (nie starší ako 7 dní). Zamestnanec sa môže dať pretestovať na ľubovoľnom testovacom mieste, alebo môže využiť MOM v našej škole, ktoré máme schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Testovanie prebehne v piatok 5.2.2021 podľa harmonogramu v prílohe. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid 19 a od ukončenia ich PN alebo karantény ešte neprešli 3  mesiace.

Kto sa obáva nastúpiť do práce, alebo nie je ochotný dať sa otestovať, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému a dohodne s ním, či bude mať v nasledujúcom období dovolenku, náhradné voľno alebo prekážku v práci na strane zamestnanca bez nároku na mzdu a odvody do poisťovní. Vo výnimočných prípadoch, ak to charakter práce dovoľuje, je možné dohodnúť sa na práci z domu.

Naďalej platí povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy školy a prekrývanie horných dýchacích ciest. V priebehu nasledujúcich 2 týždňov predpokladáme, že každý zamestnanec dostane respirátor.

Až do odvolania bude platiť  zákaz uskutočňovania hromadných podujatí, zákaz exkurzií a podobných spôsobov vzdelávania mimo školy.

Tiež platí zákaz návštev v budove školy, výnimky povoľuje len riaditeľka.