Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC MAREC 2024

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

4. 3. 2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

5.3.2024

10,00

Školenie asistentov T9

podateľňa

5. 3. 2024

14,00

Stretnutie školského parlamentu

podateľňa

5. 3. 2024

15,00

Stretnutie predsedníctva združenia

podateľňa

11.3.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

12.3.2024

14,00

Pracovná porada PZ a OZ

zborovňa

18.3.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

18.3.2024

9,00

Stretnutie stravovacej komisie

kanc.vedúcej ŠJ

19.3.2024

14,00

14,30

15,00

15,30

PK tyflopedická  (Zemčáková)

MZ pre ŠZŠ (Foltinská)

PK prírodovedná (Semanová)

PK spoločenskovedná (Szitáriová)

Zborovňa

5.C

Zborovňa

Zborovňa

25.3.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

26.3.2024

15,00

Deň učiteľov

aula

Aktivity pre žiakov

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

5.3.2024

10,00-11,40

Beseda s autorkou S.Vančovou - mladší žiaci (1.stupeň)

SKN Levoča

Mlynárová, Zavacká

7.3.2024

11,00-12,30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Hrošárová

7.3. - 13.3. 2024

8,00 – 12,35

Plavecký výcvik pre  žiakov 6.A

Poráč Park

Kočiš, Labudová

8.3.2024

9,00-11,00

Deň Arteterapie – 3.C

Levoča Ateliér Inak

Hlavajová

8.3.2024

 

 

10,55– 11,40

11,50 -12,35

Hviezdoslavov Kubín –školské kolo

1.stupeň

2. stupeň

Aula

Szitáriová

12.3.2024

15,00

Spievaj 2 – komentované premietanie pre žiakov ŠKD a internátu

Košice, kino Úsmev

Bartko, Záthurecká

12. 3. 2024

18,00

Názvy kníh v hádankách – kvíz

2. rodina

Petrovičová

13.3.2024

10,00-12,35

 Exkurzia - tlačiareň a kníhkupectvo pre žiakov 2.B

Levoča

Mlynárová, Zavacká

14. 3. 2024

14,00

„Z rozprávky do rozprávky“ – zábavno-súťažný program s rozprávkou

1.rodina, ŠKD

Kopkášová, Gajdošová

14.3.2024

11,00-12,30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

18.3. a 25.3. 2024

8,30-11,30

Hipoterapia – 2.C

Spišské Podhradie

J. Bendžalová

20.3.2024

10,00 –12,35

Kniha priateľ človeka pre žiakov 3.A

Trieda 3.A

Mogrovičová

20.-21.3. 2024

8,00 – 13,00

Testovanie T9 + testovanie uchádzačov o získanie nižšieho stredného vzdelania

Triedy na hornej chodbe

Motyková

Majerská

Labudová

20.3.2024

7,30 – 13,30

Návšteva OLÚP na Prednej Hore – prednáška „Nelátkové závislosti“ vybranými žiakmi 2.st. ZŠ a PŠ

OLÚP Predná Hora

Orletová

21.3.2024

8,00 – 13,00

Externé testovanie – spoločenskovedné a prírodovedné predmety

Triedy na hornej chodbe

Motyková

21.3.2024

8,00 – 13,25

2. účelové cvičenie pre žiakov 5.A, 5.C, 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A, 1.K, 2.K

Okolie Levoče

Kočiš, Labudová

21.3.2024

11,00-12,30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Hlavajová

21.3.2024

10,30– 12,35

Workshop - Veľkonočné kraslice – zdobenie - pre žiakov 3.A

Múzeum ŠŠ

Levoča

Mogrovičová

21.3.2024

14,00

Svetový deň vody – bez vody sa nedá žiť

1. rodina

Olejníková

21.3.2024

14,00

Tvorivá dielňa – téma Veľká noc

Internát, ŠKD

Gajdošová, Olekšáková, Špernogová

26.3.2024

 

 

 

 

8,50 – 12,35

 

8,50 – 13,25

Tematický deň: vedecko – výskumný v spolupráci s Prešovskou univerzitou                (katedra ekológie) 

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 7.C, 1.K, 2.K

Triedy, aula, učebne

Mlynárová, Iľašová,

tr. učitelia

26.3.2024

14,00

Týždeň s knihou -  Marec mesiac kníh – aktivity pre mladších žiakov

Školská knižnica

Kuchčáková

Každý utorok

 

Arteterapia – 5.C

Levoča

Ateliér Inak

Foltinská

Celý mesiac

 

Individuálne aktivity projektového vyučovania „My pre školu – škola pre nás“

Areál školy

Všetci vyučujúci a asistenti

Celý mesiac

 

Deň učiteľov - Napíš list, poďakovanie svojmu učiteľovi, vychovávateľovi, asistentovi 

2.B

Mlynárová

Podľa dohody

 

Beseda s bývalými žiakmi PŠ

Aula

Fedáková

Podľa dohody

 

Výroba Braillovej tlače - exkurzia v SKN - výber žiakov

SKN Levoča

Semanová

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

11.-22.3. 2024

Výzdoba interiéru detského oddelenia k Veľkej noci

Detské odd.

Parová

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

4.-8.3.2024

Diagnostický pobyt klienta ŠCPP

Trieda 3. C

Hlavajová

5.3.2024

Školenie o registratúre

Prešov

Fedák

15. 3. 2024

Návšteva pedagógov z Budapešti

SŠI, SKN, MŠS

Zalčíková, Kamenická

Podľa dohody

Stretnutie Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP)

online

Semanová

Celý mesiac

Zabezpečenie desiaty z jedálne

Dolná chodba

Kabanyuk

Plán pracovných ciest

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

4.3. 2024  8,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Poprad

Sámel, Zavacká

4.3.2024  10,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Jarovnice

Sámel, Zavacká

4.3. 2024 13,00

AUS ZP

Zvoz žiakov Ostrovany

Sámel, Zavacká

7.3. – 13.3.2024

AUS ZP

Poráč Park

Kočiš, Labudová

18.3.2024

AUS ZP

Hipoterapia Sp. Podhradie

Bendžalová, Sámel, 2. C

21.3.2024

AUS ZP

Iliašovce, Harichovce

Sámel

25.3.2024

AUS ZP

Hipoterapia Sp. Podhradie

Bendžalová, Sámel, 2. C

27.3.2024  8,30

AUS ZP

Rozvoz žiakov Poprad

Sámel, Strižovský

27.3.2024  10,30

AUS ZP

Rozvoz žiakov Jarovnice

Sámel, Strižovský

27.3. 2024 13,00

AUS ZP

Rozvoz žiakov Ostrovany

Sámel, Strižovský

Vedúci dňa počas víkendov

Dátum

Deň

Meno

8. 3. 2024

Piatok

Kopkášová

9. 3. 2024

Sobota

Strižovský

10. 3. 2024

Nedeľa

Hardoň

15. 3. 2024

Piatok

Špernogová

16. 3. 2024

Sobota

Olejníková

17. 3. 2024

Nedeľa

Kopkášová

22. 3. 2024

Piatok

Titáková

23. 3. 2024

Sobota

Kopkášová

24. 3. 2024

Nedeľa

Hardoň

Termíny odovzdania dokumentácie

05.03.2024

Termín odovzdania podkladov k mes. uzávierke za 02/24 do učtárne

Kicošová, Majerská, Lazarová, Gembická

11.03.2024

Termín na elektronické odoslanie finančných výkazov za 02/2024

Netíková

15.03.2024

Termín na odoslanie finančných výkazov za 02/2024

Netíková

25. 3. 2024 do 10,00

Podklady do plánu práce 04/24

všetci zamestnanci

25. 3. 2024 do 10,00

Dochádzka 03/2024

všetci zamestnanci

26.3.2024

Odoslanie RIS

ZRŠ

27.3.2024 do 10,00

Dochádzka žiakov 03/2024

triedni učitelia

Dôležité termíny

3.3.2024 od 15,00

Možný príchod do internátu po jarných prázdninách

27.3.2024

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

27.3.2024 do 15,00

Povinný odchod z internátu na veľkonočné prázdniny

28.3. - 2.4.2024

Veľkonočné prázdniny

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

Zalčíková

Kontroly zamerané na dodržiavanie školského poriadku

 

Hospitácie zamerané na plnenie projektového vyučovania

 

Hospitácie so zameraním na finančnú gramotnosť

Iľašová

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie

 

Hospitácie zamerané na prípravu žiakov na vyučovanie v ZŠ ZP aj NKS

 

Plnenie ročného plánu exkurzií, besied plánovaných počas šk. roka

Kamenická

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

 

Kontrola náplne práce asistentov učiteľa, pomocných vychovávateľov - asistentov

 

Kontrola aktivít projektového vyučovania v MŠ, PŠ, ŠZŠ

Huszthyová

Kontrola nočnej služby

 

Hospitácie zamerané  na činnosť počas soboty a nedele

Majerská

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dokumentácie

Lazarová

Kontrola BOZP a PO

 

Kontrola evidencie zapisovania poštovného