Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  DECEMBER  2018

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

3.12.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

4.12.2018

7:40

Stretnutie žiakov školy

Aula

4.12. 2018

14,00

Tyflopedická PK (Dredanová)

Zborovňa

4.12. 2018

15,00

MZ pre ŠZŠ (Hrošárová)

Malá telocvičňa

10.12.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

11.12. 2018

14,00

MZ pre ŠMŠ (Ružbacká)

ŠMŠ

11.12.2018

14,00

PK prírodovedná (Semanová)

Zborovňa

17.12.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

17.12.2018

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

18.12.2018

14:00

Porada učiteľov

zborovňa

20.12.2018

12:35

Predsedníctvo ZP ZSINS

podateľňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.12.2018

11:50 – 13:25

Plávanie pre žiakov VII. B

Bazén SŠI, Kluberta 1,

Schneider

3.12.2018

 

Súťaž „Ochranárik“ (víťazi)

Okresný úrad Levoča

Babejová

4.12.2018

13:55 – 15:20

Beseda – Obchodovanie s ľuďmi, žiaci IX. A, IX. C, I. K a II. K triedy

Aula SŠI

Schneider

4. 12. 2018

18:00

„Hádanky“ – kvíz pre starších žiakov

Denná izba

Petrovičová

5.12.2018

8:00 – 11:40

Mikulášske posedenie (žiaci II. K, VIII. D, VI. E)

kuchynka

Mogrovičová, Bendžalová, Hrošárová

5.12.2018

9:45 – 12:00

Kultúrny predvianočný program (žiaci I., II. st.ZŠ, PŠ)

Charitný dom Žakovce

Fedáková

6.. – 9.12.2018

 

Šachový turnaj

Praha

Jozefčák

6.12.2018

10,00-11,40

Projektové vyučovanie:

Plávanie

Bazén SŠI

Halásová

6.12.2018

11,00

Mikuláš

ŠMŠ

Učiteľky ŠMŠ

6. 12. 2018

14:00

„Mikuláš“ – program SPgŠ v Levoči

aula

Eva Ondrejková

9.12. 2018

 

Charity Night  (vybraní žiaci)

Levočská radnica

Szitáriová, Zalčíková

10.12.2018

10,00 – 11,40

Pečenie medovníkov (2.A)

Školská kuchynka

Dredanová

10.12.2018

8:30 – 12:30

Červená čiapočka – divadelné predstavenie (žiaci Prip.-5. roč. ZŠ a triedy ŠZŠ)

Prešov

Jakubovičová

11.12.2018

10,00 – 11,40

Pečenie medovníkov (ŠMŠ)

Školská kuchynka

Učiteľky ŠMŠ

11.12.2018

14:00

Tmavomodrý svet – koncert – Košice

Košice

Orlovská

Špernogová

 

 

 

 

 

12.12.2018

10:30

Beseda s pracovníkmi SMOPaJ na tému Naše sovy

Aula školy

Schneider

12.12.2018

14:00

Návšteva konzervatória

- vybraní žiaci

Košice

Kolesár

12. 12. 2018

14:00

Tvorivá dielňa na tému Vianoc

Denné izby

Ondrejková E.

Krištofóryová

Kuchčáková

13.12.2018

8,50 – 11,40

Plávanie 1. a 2.K

Bazén SŠI

Orlovská, Mogrovičová

13.12. 2018

10,00-11,40

Projektové vyučovanie:

Plávanie

Bazén SŠI

Halásová

14.12.2018

9,00 – 11,40

Vianočné pečenie (I.D+VIII.D)

Školská kuchynka

Foltinská a Bendžalová

17. 12. 2018

14:00

„Moja rodina pečie lepšie“ – súťaž v pečení vianočného pečiva

Kuchynky internátu

E. Ondrejková, Petrovičová, Kopkášová

18.12.2018

 

Zimná slávnosť

ŠMŠ

Učiteľky ŠMŠ

18.12.2018

9,00 – 11,40

Vianočné pečenie (1.P)

Školská kuchynka

Mlynárová

19.12.2018

8,00- 9,35

10,30

 

 

11,30

Vianočné posedenie (celá škola - žiaci)

Vianočné posedene pre dôchodcov

 

Malé pohostenie pre dôchodcov (1.K+2.K)

Aula

 

Aula

 

 

Kuchynka

Dredanová, Pavlová, Iľašová

 

 

Mogrovičová, Orlovská

19. 12. 2018

16:00

Vianočné posedenie pri jedličke

aula

Bartko

21.12.2018

 

Vyučovanie skončí 4. hodinou, t. j. o 11:40 pre všetkých žiakov

Podľa ponuky

 

Vianočné prekvapenie pre mladších žiakov – ŠMŠ-P3,P4, I.A, II.A, III.A, IV.A, I.D, IV.C

aula

Kamenická

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Pri vrátnici

ŠMŠ - Rišová

Celý mesiac

 

Súťaž:

Pekná škola = pekná trieda

Triedy

 

Žiaci + triedni učitelia

 

 


 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

30.11 – 1.12. 2018

Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedag. zamestnancov

Sp. Nová Ves

Múdra, Zalčíková

3. - 5. 12. 2018

Pracovné stretnutie riaditeľov

Podbanské

Múdra

9.12.2018

Charity Night

Stará radnica, Levoča

Pozvaní sú všetci zamestnanci školy

12.12.2018

Odborný seminár

Košice

Majerská

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

3. 12. 2018

AUS ZP

Zvoz žiakov

Kopkášová

3.12.2018

AUS

Podbanské

Múdra

5.12.2018

AUS

Podbanské

Múdra

6.12. 2018

AUS

Sp. Nová Ves

Lomnička, Forbasy

Jozefčák + žiaci

Hurtuková, Dredan

7.12. 2018

AUS

ZŠ Jablonov

Fedáková

7.12. 2018

AUS ZP

Kežmarok

Poprad- vyšetrenie

Hurtuková

Bujňáková, Tatarová

9.12.2018

AUS

Spišská Nová Ves

Jozefčák + žiaci

10.12. 2018

P

MŠ Levoča

Hurtuková, Gibalová

11.12. 2018

AUS

ZŠ Stráne pod Tatrami

Jakubovičová, Vašíčková

11.12.2018

AUS

Košice

Múdra

12.12. 2018

AUS

Košice

Hurtuková

12.12.2018

AUSZP

Košice

Kolesár,

13.12. 2018

AUS

Plešivec

Dredan

14.12. 2018

P

ŠZŠ F. Kráľa, Levoča

Fedáková

21. 12. 2018

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Hlaváčová

 

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

7. 12. 2018

Piatok

Hardoň

8. 12. 2018

Sobota

Špernogová

9. 15. 2018

Nedeľa

Kopkášová

14. 12. 2018

Piatok

Bartko

15. 12. 2018

Sobota

Ondrejková

16. 12. 2018

Nedeľa

Petrovičová

 

 

 

 

 

Dôležité termíny

 

Do 14.12.2018

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

21.12.2018 do 15:00 hod.

Povinný odchod žiakov z internátu

22.12. – 7.1.2019

Vianočné prázdniny

7.1.2019 po 15:00 hod.

Možný príchod do internátu

 

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

11. 12. 2018 do 10.00

Dochádzka za 12/2018

Všetci ped. zamestnanci

19.12.2018

Podklady do mesačného plánu

Vedúci zamestnanci

20.12.2018

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov

 

Kontrola čistoty a estetickosti prostredia

 

Hospitácie v ŠMŠ

 

Hospitácie so zameraním na výchovné pôsobenie pedagógov

Kamenická

Hospitácie zamerané na POV a PO v PŠ

 

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť  v ŠMŠ

 

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie: ŠMŠ, PŠ a ŠZŠ

Zalčíková

Hospitácie zamerané na využívanie didaktickej techniky a uplatňovanie komunikačno-informačných technológií vo vyučovacom procese v 1. – 4. ročníku ZŠ

 

Kontrola dochádzky žiakov

 

Stav vedenia pedagogickej dokumentácie učiteľmi a tr. učiteľmi (ETK, IŽK)

Huszthyová

Kontrola dodržiavania pracovného poriadku vychovávateľmi – pracovná disciplína

 

Hospitácie zamerané na pohybové aktivity

Dredan

Kontrola zápisov každodennej činnosti pracovníkov CŠPP do elektronickej agendy

Majerská

Kontrola dodržiavania hygieny pri nakladaní s kuchynským odpadom

Gurčíková

kontrola odstraňovania porúch v SŠI 

kontrola prania , žehlenia a opravy bielizne