Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je mesačný plán len orientačný a môže sa meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  JANUÁR  2021

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

11.1.21

8:30

Porada vedenia

On-line

14.1.21

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

On-line

18.1.21

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

25.1.21

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

25.1.21

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

26.1.21

15:00

Pedagogická rada

On-line

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

21.1.2021

10:55

Beseda Kam po skončení školy pre 1. K

trieda

Motyková

21. 1. 2021

18:00

„Cudzie slová v Braillovom písme“

aula

Petrovičová

27.-29.1. 2020

Podľa pokynov

ŠZŠ: Šikovný jazýček – 1. ročník

(Môžu sa zapojiť žiaci ZŠ NKS – 1. st.)

Triedy

Hlavajová

Kamenická

28. 1. 2021

 

Tvorivá dielňa – práca s prútím

Denná izba

Ondrejková Eva

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

18. - 22.1.

2021

L.van Beethowen – hudobný virtuóz

Detské odd.

Parová

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

22. 1. 2021

Piatok

Olekšáková

23. 1. 2021

Sobota

Ondrejková E.

24. 1. 2021

Nedeľa

Kopkášová

29. 1. 2021

Piatok

Kuchčáková

30. 1. 2021

Sobota

Ondrejková E.

31. 1. 2021

Nedeľa

Hardoň

 

Dôležité termíny

 

Predpokladaný termín

18. 1. 2021

Začiatok vyučovania a príchod do internátu

Do 29.1.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

12.1.2021

14:00

Aktualizačné vzdelávanie pre PZ a OZ Téma: Metodické postupy pri upevňovaní zručností spojených so sebaobsluhou

On-line

Ondrejková

20.1.2021

Inovatívne prvky v kariérnom poradenstve

On-line

Motyková

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

25. 1. 2021 do

13:00

Dochádzka 1/2021

všetci zamestnanci

25. 1. 2021

Podklady do mesačného plánu práce na 2/2021

všetci zamestnanci

27.1.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

Do 29.1 2021

Odovzdať zápisnice a prezenčné listiny MZ a PK za 1. polrok (V. Kamenickej)

Vedúci PK a MZ

Do 22.1. 2021

Kontrola IVVP  (Kamenická V.)

Učitelia

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola čerpania dovoleniek a náhradného voľna

Kontrola priebehu inventarizácie

Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení

Zalčíková

Stav inventarizácie kabinetných zbierok

Priebežná kontrola triednej dokumentácie a zápis známok v IŽK

Kamenická

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu

Kontrola zadávania známok do internetovej žiackej knižke

Huszthyová

Kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy vychovávateľmi a žiakmi.

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri výchovnej činnosti.

Dredan

Kontrola plnenia úloh ročného plánu CŠPP

Majerská

Kontrola dodržiavania hygieny pracovníkov kuchyne

Kontrola pracovných prostriedkov

Lazarová

Kontrola zapisovania a vyhodnotenia prieskumu trhu

Kontrola dochádzky THP