Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  JÚN  2018

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

5.6.2018

7:40

Stretnutie žiakov školy

Aula

5.6.2018

14:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

12.6.2018

14:00

Porada vedenia

podateľňa

12. 6. 2018

14:00

Stretnutie PK prírodovednej

Podľa pokynov

13.6.2018

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

25.6.2018

14:00

Pedagogická rada

Zborovňa

28.6.2018

12:30

Stretnutie účastníkov zájazdu do Turecka

Aula

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

1.6.2018

8:00

Školská olympiáda

 

Mlynárová

5.6.2018

 

Návšteva Wild parku – I.C

Veľká Lomnica

Mlynárová

5. 6. 2018

10:00 – 11:40

Dejepisná exkurzia „Renesancia a gotika v Levoči (VII.A, V III.A, VIII.B)

Levoča

Motyková

5. 6. 2018

13:55 – 15:20

Deti a drogy – beseda (VIII.C, I.K, II.K)

MŠŠ Levoča

Schneider

6. – 9. 6. 2018

 

Európske hry mládeže

Brno

Kočiš

7. – 13. 6.2018

 

Exkurzia žiakov k moru do Chorvátska

Prematura

Zalčíková

7. 6. 2018

10:55 – 12:35

Profesijná orientácia s p. Wantrubovou (VIII.A, VIII.B)

VIII.B trieda

Motyková

12.6.2018

 

Projektové vyučovanie Pohybom ku zdraviu I.K, II.K, VIII.C

 

Hlavajová, Foltinská,

Švedová

13. 6. 2018

8:00 – 13:25

Pohyb v našom regióne – V.A, VIII.A

Levočská Dolina

Semanová

14.6. 2018

Od 8:30

ŠMŠ: Výlet do ZOO, trieda P3

SNV

Garneková

15. 6. 2018

8:00 – 12:00

Projektové vyučovanie – Pohyb vo vode (IV.A)

Čingov

Jakubovičová

19.6. 2018

8:30 -9:35

Škola baví škôlku -Tri sestry: prezentácia divadelného krúžku

Aula

Hlavajová

19.6.2018

13:00

Festival divadla, pohybu a tanca

Aula

Hlavajová

Orlovská

20. 6. 2018

Od 8:00

Projektové vyučovanie – Vychádzka na staré ihrisko (VIII.D, VIII.E)

Levoča

Bendžalová

20.6.2018

 

Škola života

Snina

Foltinská

20. 6. 2018

14:00

Kolkáreň

Spišská Nová Ves

Hardoň

21.6.2018

9:00

Návšteva Alex parku – I.C

Spiš. Nová Ves

Mlynárová

21.6. 2018

7:45 – 16:00

Margarétafest

Prešov

Hlavajová

Kamenická

22.6.2018

 

ŠMŠ: výlet pre triedy P1 a P2.

Mesto Levoča

Ružbacká, Babejová B.

22.6.2018

8:00 – 12:00

„Pohybom ku zdraviu“ – turistická vychádzka

Sivá brada

Jakubovičová

22.6.2018

8:00

Projektové vyučovanie -Športové dopoludnie (I.A, II.A)

Školské ihrisko

Dredanová

25.6. 2018

8:00-9:35

Triedenie  a oprava učebníc a učebných pomôcok

Triedy

Triedni učitelia

 

10:00-10:45

Zber učebníc a pomôcok

Podľa pokynov

Triedni učitelia, Kamenická

 

10:55 – 11:40 (1.stupeň)

11:40 – 12:35 (2. stupeň)

Prezentačné zručnosti: vyhodnotenie projektu: Pohybom ku zdraviu

Aula

Triedni učitelia a asistenti učit.

25. 6. 2018

15:00

Opekačka

Školský dvor

Rišová

26.6. 2018

8:00-11:40 (12:35)

Osobnostný a sociálny rozvoj: mediálna výchova, spoločenské hry, rozvoj komunikačných zručností a logického myslenia.

Sebahodnotenie a sebareflexia.

Individuálne podľa rozhodnutia triednych učiteľov.

Triedni učitelia a asistenti uč.

 

 

 

 

 

27.6.2018

8:00-11:40 (12:35)

Environmentálna výchova a

dopravná výchova:

Vychádzky do okolia školy

Individuálne podľa rozhodnutia triednych učiteľov.

Triedni učitelia a asistenti uč.

27. 6. 2018

13:30

Kreslím, maľuješ, tvoríme

MŠŠ Levoča

Ondrejková I.

28.6. 2018

10:00

Rozlúčka žiakov 9. ročníka

Slávnostné ukončenie školského roka

Aula

Triedni učitelia a asistenti uč.

29.6. 2018

8:00

Odovzdávanie vysvedčení

triedy

Triedni učitelia

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

Žiaci II.K a Foltinská

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

6. – 8. 6.2018

Konferencia Učiteľ nie je Google

Senec

Múdra, Kamenická

13.6.2018

DOD, SŠI Hrdličkova ul.

Bratislava

Huszthyová

13.6. 2018

Ukončenie adaptačného vzdelávania (ŠMŠ)

ŠMŠ o 8:30

Podatelňa o 12:45

Garneková

Ružbacká

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

1.6.2018

AUS

Prešov

Múdra

1.6.2018

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Kopkášová

4.6.2018

AUS ZP

Zvoz žiakov

Ďatková

5.6.2018

AUS ZP

Veľká Lomnica

Mlynárová + žiaci

6.6.2018

AUS

Spišská Nová Ves

Kamenická, Múdra

7.6. 2018

AUS

Vranov N.T., Sedliská

Hlubovič, Dredan

8.6.2018

AUS

Radava, Senec

Huszthyová, Múdra, Kamenická

11.6.2018

AUS

Banská Bystrica

Múdra

11.6.2018

AUS

Levoča MŠ Francisciho

Hurtuková, Gibalová

12.6.2018

AUS

ŠZŠ Jarovnice

Dredan

13.6.2018

AUS ZP

Levočská dolina

Semanová + žiaci

14.6.2018

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Garneková + deti

15.6.2018

AUS

Spišská Nová Ves

Hurtuková

15.6.2018

AUS ZP

Čingov

Jakubovičová + žiaci

19.6.2018

AUS

Kostoľany nad Hornádom

Hurtuková

20.6.2018

AUS

Snina

Foltinská + žiaci

21.6.2018

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Mlynárová + žiaci

21.6.2018

AUS

Poprad

Bujňáková + žiaci

22.6.2018

AUS ZP

Sivá Brada

Jakubovičová + žiaci

 

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

Zodpovedný

19.6.2018 o 13:00

Festival divadla, pohybu a tanca

Aula

Hlavajová

Orlovská

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

8. 6. 2018

Piatok

Ondrejková E.

9. 6. 2018

Sobota

Hardoň

10. 6. 2018

Nedeľa

Petrovičová

15. 6. 2018

Piatok

Bartko

16. 6. 2018

Sobota

Bašistová

17. 6. 2018

Nedeľa

Huszthyová

22. 6. 2018

Piatok

Gajdošová

23. 6. 2018

Sobota

Bartko

24. 6. 2018

Nedeľa

Rišová

 

 

Dôležité termíny

 

1.6.2018 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

3.6.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu

Do 28.6.2018

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

29.6.2018 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 29.6.2018

Záverečné správy MZ a PK, zápisnice za 2. polrok a prezenčné listiny

Vedúci MZ a PK, Kamenická V.

Do 22.6.2018

Priložiť krátku správu, zhodnotenie IVVP, ktoré by malo doporučiť, prípadne vylúčiť IVVP na ďalší školský rok (odovzdať Kamenickej)

Učitelia

Do 22.6.2018

Zapísať  a uzatvoriť všetky známky do IŽK – zapísať klasifikáciu aj v triednych výkazoch

Učitelia +  triedni učitelia

29.6.2018

Uzatvorenie kompletnej pedagogickej dokumentácie

Odovzdať V. Kamenickej

25.6.2018

Dochádzka za 6/2018, do 10:00 hod.

Všetci ped. zamestnanci

27.6.2018

Dochádzka za 7/2018, do 10:00 hod.

Všetci ped. zamestnanci

28.6.2018

Export RIS

Kamenická, Netík

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola priebežného čerpania fin.prostriedkov

 

Hospitácie zamerané na klasifikáciu žiakov

Netík

Kontrola triednej dokumentácie, výkazov

 

Kontrola dochádzky žiakov

 

Kontrola dochádzky

Kamenická

Kontrola pedagogickej dokumentácie

 

Kontrola IŽK

Huszthyová

Kontrola odovzdávania služieb, dokumentácie vo výchovných skupinách.

 

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri hrách na školskom ihrisku.

Dredan

Kontrola plnenia úloh ročného plánu

Majerská

Kontrola vybavenia kuchyne

Gurčíková

Kontrola odstraňovania závad

 

Kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami

 

Plánované revízie, opravy a rekonštrukcie v škole

 

Podľa dohody

Oprava detského ihriska