Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  SEPTEMBER  2018

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

3.9.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

3.9.2018

9:00

Stretnutie žiakov školy

Aula

4.9. 2018

12,00

Porada učiteľov (pedagogická dokumentácia).

Zborovňa

 

12:30

Stretnutie učiteľov V.A triedy

zborovňa

10.9.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

11.9.2018

14:00

Žiacky parlament

podateľňa

17.9.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

18. 9. 2018

14:00

Stretnutie spoločenskovednej PK

VIII. A

20.9.2018

14:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

podateľňa

24.9.2018

8:00

Porada vedenia

podateľňa

25. 9. 2018

14:00

Stretnutie prírodovednej PK

IX. A

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

4.9.2018

8,00-9,35

Rozdávanie učebníc.

Dolná chodba pri kuchynke

Kamenická

4.9. 2018

10,00 – 10,45

Rozdávanie učebných pomôcok.

Kabinety

Vedúci kabinetov

6. 9. – 9. 9. 2018

 

Cyklistické preteky

Znojmo

Mgr. Rastislav Hardoň

10. 9. – 14. 9. 2018

 

Škola v prírode

Radava

Mgr. Tatiana Huszthyová

24. – 28. 9. 2018

 

Medzinárodné športové hry ZP mládeže

Poprad, Spišská NováVes, Levoča

Netík, Kočiš

24. alebo 25. 9. 2018

 

Európsky deň jazykov (pre žiakov II. stupňa)

6. – 9. trieda

Semanová

25. 9. 2018

14:00

Jesenné tvorenie – tvorivá dielňa

Denná izba 2. rodiny

Mgr. Eva Ondrejková

26.9. 2018

10:00

Šarkaniáda – podujatie pre ŠMŠ

Areál školy

Ondrejková I.

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

Švedová + žiaci IX.C

 


 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

11.9. 2018

Pracovné stretnutie - RIS

Prešov

Kamenická, Zalčíková

11.9.2018

Seminár - štatistika, výkazy

OU  Prešov

Dredan

12.9.2018

Porada riaditeľov

Prešov

Múdra

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

11.9.2018

AUS

Prešov

Kamenická, Zalčíková, Dredan

12.9.2018

AUS

Prešov

Múdra

18.9. 2018

AUS

Orechová

Hurtuková

19.9.2018

AUS

Matejovce

Hurtuková

26.9.2018

AUS

Hriňová

Hurtuková

28.9.2018

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Hlaváčová

 

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

3.9.2018 o 10:00

Celoškolské stretnutie rodičov

aula

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

7. 9. 2018

Piatok

Krištofóryová

8. 9. 2018

Sobota

Ondrejková

9. 9. 2018

Nedeľa

Strižovský

14. 9. 2018

Piatok

Gajdošová

15. 9. 2018

Sobota

Bartko

16. 9. 2018

Nedeľa

Rišová

21. 9. 2018

Piatok

Krištofóryová

22. 9. 2018

Sobota

Petrovičová

23. 9. 2018

Nedeľa

Hardoň

 

 

Dôležité termíny

 

28.9.2018 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

30.9.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu

28.9.2018 do 8:00

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

 


 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

7.9. 2018

Podklady do ročného plánu na šk. r. 2017/2018

Vedúci MZ, PK, výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie

18.9. 2018

Odovzdať na kontrolu triedne výkazy a triedne knihy (na podpis)

Triedni učitelia

25.9. 2018

Doplniť chýbajúce  tematické plány v elektronickej podobe pre ročníky  ZŠ ZP, ZŠ NKS, PŠ, ŠZŠ.

Plocha PC – vyučujúci

26. 9. 2018 do 10:00 hod.

Dochádzka za 9/2018

Všetci ped. zamestnanci

26.9.2018

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

28.9. 2018

IVVP – podpísané.

Triedni učitelia, ostatní vyučujúci.

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola ped.dokumentácie, rozvrhov hodín pre jednotlivých žiakov

 

Kontrola štatistických výkazov

Zalčíková

Kontrola rozvrhu

 

Kontrola dozoru

Kamenická

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

28.9. 2018 Kontrola IVVP.

 

28.9. 2018 Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie.

Huszthyová

Kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie zamerané na plnenie týždenných plánov.

Dredan

Kontrola štatistických hlásení

Majerská

Poučenie o zaobchádzaní a manipulácii s kuchynským zariadením

Gurčíková

Kontrola príchodov a odchodov cudzích osôb v organizácií

 

 

Kontrola dodržiavania termínu odovzdávania účtovnej a mzdovej uzávierky