Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC OKTÓBER 2023

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

2. 10. 2023

8,15

Porada vedenia

Podateľňa

3. 10. 2023

14,00

Stretnutie školského parlamentu

Podateľňa

3. 10. 2023

15,00

Stretnutie predsedníctva ZP ZŠIZP

Podateľňa

9. 10. 2023

8,15

Porada vedenia

Podateľňa

10.10.2023

14,00

Pedagogická rada

Zborovňa

10.10.2023

15,00

PK tyflopedická

Zborovňa

16.10.2023

8,30

Rada školy

Podateľňa

16.10.2023

9,00

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

23.10.2023

8,15

Porada vedenia

Podateľňa

24.10.2023

14,00

MZ pre primárne vzdelávanie

2.A

24.10.2023

15,00

MZ pre ŠMŠ

ŠMŠ

 Aktivity pre žiakov

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.10.2023

10,00

Návšteva SKN 3.C a 4.C

SKN Levoča

Orlovská

3.10.2023

8,00–13,30

Exkurzia do Ľubovnianskeho skanzenu a Vojenskej expozície M,Strenka pre žiakov 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A a vybraní žiaci 4.A

Stará Ľubovňa

Motyková

4.10.2023

10,00-12,00

plávanie

Bazén SŠI 1

Mogrovičová

5.10.2023

11,00-12,30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

5.10.2023

18,00-19,00

plávanie

Bazén SŠI 1

výchova

6.10.

12.10. 26.10.

Podľa dohody

Canisterapia ŠMŠ

ŠMŠ

B. Bendžalová

10.10.

2023

8,00-8,15

Spoločné stretnutie žiakov a pedagógov

aula

Žiaci a pedagógovia

10. 10. 2023

18,00

„Čo vieme o ľudskom tele - kvíz

2. rodina

Petrovičová

11.10.2023

10,00

Návšteva SKN 5.C a 7.C

SKN Levoča

Foltinská

11.10.2023

10,00-12,00

plávanie

Bazén SŠI 1

Mogrovičová

12.10.2023

11,00-12,30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

12.10.2023

18,00-19,00

plávanie

Bazén SŠI 1

výchova

12.10. 2023

14,00

„Deň starých rodičov“ – úcta k starším a výroba darčekov

Denná izba 1. a 3. rodiny

Špernogová Kopkášová

13.10.2023

10,00-12,35

Spoznaj svoje mesto (PŠ)

Levoča

Fedáková, Kotyrová

14.10. 2023

13,00

„Zatváranie studničiek“ – turistika Levočským pohorím

Okolie Levoče

Hardoň

17.10. 2023

9,00-16,00

Festival tvorivosti pre vybraných žiakov -tvorivé dielne

Inštitút J.Páleša,

Iľašová, Majerská

Dredanová

18.10. 2023

9,45-10,45

Festival tvorivosti – spoločné vystúpenie

aula SŠI Kluberta 1

Kamenická

18.10.2023

10,00-12,00

plávanie

Bazén SŠI 1

Mogrovičová

18.10. 2023

14,00

Tvorivá dielňa: Viazanie jesenných kytičiek

ŠKD

Krištofóryová

19.10.2023

11,00-12,30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

19.10.2023

18,00-19,00

plávanie

Bazén SŠI 1

výchova

19.10. 2023

14,00

„Svetový deň chôdze a výživy“ - prednáška s aktivitami

Denná izba 1. rodiny

Olejníková

22.10. 2023

14,00

Medzinárodný deň školských knižníc – aktivity pre mlad. deti

Školská knižnica

Kuchčáková

25.10.2023

10,00-12,00

plávanie

Bazén SŠI 1

Mogrovičová

26.10.2023

11,00-12,30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

26.10.2023

18,00-19,00

plávanie

Bazén SŠI 1

výchova

26.10. 2023

14,00

Tvorivá dielňa: Jeseň, pani bohatá

Denná izba 2. rodiny

Ondrejková

Každý utorok

9,40-11,40

Arteterapia s 5.C

Ateliér Inak

Foltinská

Podľa ponuky

10,00-14,35

Exkurzia - Nálezisko a meteostanica v Gánovciach

Gánovce

Pavlová, Motyková

Celý mesiac

 

„Upracme si dvor“

 

Hardoň

Podľa počasia

14,00

„Šarkaniáda“- výroba a púšťanie šarkanov

 

Špernogová

 

 Aktivity pre hospitalizovaných žiakov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

9.-13.10. 2023

Mesiac úcty k starším - príprava malých darčekov pre svojich starých rodičov.

Detské odd.

Parová

16.-20.10. 2023

Jubileum folklórneho súboru LÚČNICA /75.výročie /tvorba prof. Š. Nosáľa/

Detské odd.

Parová

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

4.10.2023

Školenie obsluhovateľov tlak. nádob

Spišská Nová Ves

Jakub Hudák

4.10.2023

Konferencia

online

Zalčíková

5.10.2023

Pracovné stretnutie s tímom PdF UK

online

Zalčíková

12.10.2023

Stretnutie k podporným opatreniam

SOŠPg Levoča

Zalčíková

16.-19.10. 2023

Festival tvorivosti

Inštitút J.Páleša, aula SŠI Kluberta 1

Iľašová, Dubec, Majerská

Dredanová

18.10.2023 9,00-13,00

Odborný seminár – Osobitosti práce s dieťaťom so ZP - AV pre vychovávateľov

aula

vychovávatelia

31.10.2023

8,00-12,30

Aktualizačné vzdelávanie – Stratégie zvládania žiakov formou nenásilnej intervencie

aula

všetci PZ a OZ

Celý mesiac

Zabezpečenie desiaty z jedálne

Dolná chodba

Dubec

Plán pracovných ciest

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

2.10.2023, 8,30

AUS ZP

Poprad

Sámel, Zavacká

2.10.2023, 10,30

AUS ZP

Jarovnice

Sámel, Zavacká

2.10.2023,13,00

AUS ZP

Ostrovany, Veľký Šariš

Sámel, Zavacká

4.10.2023, 12,45

AUS

Poprad, pedogastro

Sámel, Bujňáková, Tagaj

4.10.2023, 8,00

A

SNV

Hudák

17.10.2023, 7,30

AUS

Poprad, neurologia

Sámel, Bujňáková, Tagaj

27.10.2023, 8,30

AUS ZP

Poprad

Múdry, Hardoň

27.10.2023, 10,30

AUS ZP

Jarovnice

Múdry, Hardoň

27.10.2023, 13,00

AUS ZP

Ostrovany,Veľký Šariš

Múdry, Hardoň

Plánované opravy a rekonštrukcie

Október

Oprava strechy (klampiarske konštrukcie)

Vedúci dňa počas víkendov

Dátum

Deň

Meno

6. 10. 2023

Piatok

Titáková

7. 10. 2023

Sobota

Ondrejková

8. 10. 2023

Nedeľa

Olejníková

13. 10. 2023

Piatok

Špernogová

14. 10. 2023

Sobota

Hardoň

15. 10. 2023

Nedeľa

Kopkášová

20. 10. 2023

Piatok

Ondrejková

21. 10. 2023

Sobota

Kopkášová

22. 10. 2023

Nedeľa

Hardoň

Termíny odovzdania dokumentácie

25. 10. 2023 do 13,00

Dochádzka 10/2023

všetci zamestnanci

26.10.2023

Podklady do plánu práce 11/2023

všetci zamestnanci

27.10.2023 do 10,00

Dochádzka žiakov 10/2023

triedni učitelia

31.10.2023

Odoslanie RIS

ZRŠ

Dôležité termíny

17.10.2023

Zmena hesiel v počítačoch

25.10.2023

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

27.10.2023 po 15,00

Povinný odchod z internátu

28.10.-1.11. 2023

Jesenné prázdniny

2.11.2023 od 7,00

Možný príchod žiakov do internátu

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

Zalčíková

Hospitácie so zameraním na adaptáciu nových žiakov

 

Kontrola dodržiavania zákazu používania mobilov počas priamej činnosti so žiakmi

Iľašová

Kontrola nástupu vyučujúcich na dozor a jeho vykonávanie

 

Kontrola zápisu učiva do ETK a známok do IŽK

 

Hospitácie zamerané na adaptáciu nových žiakov

Kamenická

Priebežná kontrola individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre žiakov vo všetkých organizačných zložkách

 

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie v ŠMŠ, PŠ a ŠZŠ

 

Kontrola časovo-tematických plánov v elektronickej podobe

 

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť – variant A, B, C

Huszthyová

Kontrola odovzdávania služieb a evidencie osobného šatstva.

 

Hospitácie zamerané na prácu počas prípravy na vyučovanie.

Šurcová

Kontrola času výdaja hlavných jedál a doplnkových jedál

 

Kontrola dokumentácie HACCP

Lazarová

Kontrola dochádzky THP do zamestnania

 

Kontrola hygieny na zverenom úseku