Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC JÚN  2024

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

3.6.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

4.6.2024

9,40

Záverečné stretnutie ŠPT

podateľňa

4.6.2024

14,00

Stretnutie školského parlamentu

podateľňa

4.6. 2024

alebo podľa dohody

14,00

MZ pre MŠ

MZ pre PŠ

Trieda MŠ

Trieda 2.K

14,00

MZ pre primárne vzdelávanie

PK spoločenskovedná

2.A

8.A

6.6.2024

13,30

Stretnutie predsedníctva ZP ZŠI

podateľňa

10.6.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

10.6.2024

9,00

Stretnutie stravovacej komisie

kanc.vedúcej ŠJ

11.6.2024

14,00-16,00

Aktualizačné vzdelávanie – Pedikulóza a iné parazity

aula

17.6.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

20.6.2024

(štvrtok)

14,00

Pedagogická rada

zborovňa

24.6.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

27.6.2024

10,00

Stretnutie žiakov a pedagógov

aula

Aktivity pre žiakov

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

6.6.2024

10,00

Exkurzia: Mestská polícia

Levoča

Bendžalová, Petríková

7.6.2024

14,00

Deň detí – zábavné popoludnie

Školský dvor

Kuchčáková, Kopkášová Olejníková

8.6.2024

12,00

Výlet na Kláštorisko

Slovenský raj

Hardoň

10.6.2024

9,00-11,00

Hipoterapia

Spišské Podhradie

BendžalováJ.

Netíková G.

10.6.2024

11,00-12,35

Beseda s Valentínom Šefčíkom – vybrané triedy ZŠ a ŠZŠ

SKN Levoča

Majerská

11.6.2024

10,00-11,40

Profesijná orientácia s Ing. Wantrubovou

8.A

Motyková

11.6.2024

14,00

Deň otcov – výroba darčekov

Denná izba 3. rodiny

Špernogová

12.6.2024

14,00

Deň najlepších priateľov – aktivity

Denná izba 1. rodiny

Olejníková

14.6.2024

Podľa dohody

Exkurzia v banke, finančná gramotnosť (1.K+2.K)

Levoča

Kotyrová, Fedáková

17.6. 2024

9,00-11,00

Hipoterapia

Spišské Podhradie

BendžalováJ.

Netíková G.

19.6.2024

10,00-11,40

Profesijná orientácia s Ing. Wantrubovou

8.A

Motyková

21.6.2024

Podľa pokynov

Školský výlet pre MŠ2, 1.A, 2.A, 2.B, 3.C, 4.C, 6.C

Spišský Hrhov

Petríková

21.6.2024

Podľa dohody

Rozvíjanie finančnej gramotnosti v praxi s exkurziou do gastronomického zariadenia

Levoča

Kotyrová

Fedáková

24.6.2024

podľa dohody

Workshop k dopravnej výchove pre žiakov 6. A

Svit

Kočiš

24.6.2024

8,00-9,35

 

10,00-11,40 alebo 12,35

Odovzdávanie učebníc a učebných pomôcok

Projektové vyučovanie: My pre školu – škola pre nás

Dolná chodba + kabinety

triedy, areál školy

Učitelia, asistenti

25.6.2024

8,00-11,40

Projektové vyučovanie: My pre školu – škola pre nás pre MŠ, 1.A, 2.A, 2.B, 3.C, 4.C, 6.C

Triedy, areál školy

Učitelia, asistenti

25.6.2024

7,30-13,30

Školský výlet – Ľubovniansky hrad pre žiakov 3.A, 4.A, 5.A, 5.C, 7.C

Stará Ľubovňa

Hrošárová

25.6.2024

7,15-16,00

Školský výlet – Oravský hrad pre žiakov 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, výber PŠ

Orava

Pavlová

26.6.2024

 

8,00-11,40

 

8,00 -12,35

Tematický deň – prírodovedný

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 7.C, 1.K, 2.K

Okolie školy

Triedni učitelia

27.6.2024

8,00-9,35

10,00-11,40 alebo 12,35

Prierezové témy zo ŠkVP

Slávnostné ukončenie školského roka + rozlúčka končiacich žiakov

 

 

aula

Učitelia, asistenti

28.6.2024

8,00-11,00

Rozdávanie vysvedčení

Triedy

Učitelia

Celý mesiac

14,00

Výtvarná súťaž „Vitaj leto“

ŠKD

Krištofóryová

Počas júna

Hodiny SOZ

Vyhodnotenie čitateľsko–výtvarnej súťaže: „ Nechaj príbeh ožiť farbami “

triedy

Mlynárová, Majerská

Podľa ponuky

13,00

Čarovná záhrada

Levoča, Potočná ul.

Záthurecká

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

3. – 14. 6. 2024

Daniel Brunovský maliar, grafik, sochár / 65 r. medailón

Detské odd.

Parová

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

4.-5.6.2024

Konferencia Školský zákon 2024

Podbanské

Zalčíková

11.-12.6. 2024

Konferencia – 25. výročie založenia Lewenie v Ľvove

online

Zalčíková

13.-14.6. 2024

Konferencia – Učiteľ nie je Google 8

Bratislava

Kamenická, Iľašová

13.6.2024

Konferencia pre školské zdravotné sestry

Prešov

Bujňáková

14.6.2024

8,30-13,45

Inovačné vz. - Diagnostika detí predš. veku v systéme podporných opatrení

NIVaM Prešov

Petríková, Stančíková

Celý mesiac

Zabezpečenie desiaty z jedálne

Dolná chodba

Lazar, Kuchčáková

Plán pracovných ciest

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

3.6. 2024  8,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Poprad

Sámel, Zavacká

3.6. 2024  10,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Jarovnice

Sámel, Zavacká

3.6. 2024 13,00

AUS ZP

Zvoz žiakov Ostrovany

Sámel, Zavacká

4. -5.6.2024

AUV

Konferencia Podbanské

Zalčíková

10. a 17.06.2024

AUS ZP

Hipoterapia

Sámel, Bendžalová, Netíková

12.6.2024

AUS

Levoča - Spišská Nová Ves

Kamenická, Iľašová

12. a 14.6.2024

vlak

Spišská Nová Ves-Bratislava a späť

Kamenická, Iľašová

20.6.2024

na 12,15

AUS

Spišská Nová Ves - pedopsychiaria

Sámel, Bujňáková

24.6.2024

AUS ZP

Svit

Kočiš, Griger

28.6.2024, 8,15

AUS ZP

Neurológia Poprad

Rozvoz žiakov Poprad

Sámel, Strižovský, Bujňáková

 

28.6.2024  10,30

AUS ZP

Rozvoz žiakov Jarovnice

Sámel, Strižovský

28.6.2024  13,00

AUS ZP

Rozvoz žiakov Ostrovany

Sámel, Strižovský

Vedúci dňa počas víkendov

7. 6. 2024

Piatok

Olejníková

8. 6. 2024

Sobota

Hardoň

9. 6. 2024

Nedeľa

Strižovský

14. 6. 2024

Piatok

Titáková

15. 6. 2024

Sobota

Kopkášová

16. 6. 2024

Nedeľa

Hardoň

21. 6. 2024

Piatok

Špernogová

22. 6. 2024

Sobota

Olejníková

23. 6. 2024

Nedeľa

Strižovský

Termíny odovzdania dokumentácie

05.06.2024

Termín odovzdania podkladov k mes. uzávierke za 05/24 do učtárne

Kicošová, Majerská, Lazarová, Gembická

11.06.2024

Termín na elektronické odoslanie finančných výkazov za 05/2024

Netíková

15.06.2024

Termín na odoslanie finančných výkazov za 05/2024

Netíková

20.6.2024 do 14,00

Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie v IŽK

všetci učitelia

20. 6. 2024 do 10,00

Dochádzka 06/2024

všetci zamestnanci

26.6.2024

Podklady do plánu práce 07-08/24

všetci zamestnanci

28.6.2024

Odoslanie RIS

ZRŠ

24.6-28.6. 2024

Spolupráca pri doplnenie údajov v e-výkazoch (individuálne triedni učitelia so zástupkyňami)

Triedni učitelia

K 28.6.2024

Uzavretie a odovzdanie pedagogickej dokumentácie (ETK, osobné spisy, IVVP – záverečné hodnotenie)

Triedni učitelia a vyučujúci

28.6.2024

Odovzdanie dokumentácie MZ a PK

Vedúci PK a MZ

30.6.2024 do 10,00

Dochádzka žiakov 06/2024

triedni učitelia

Dôležité termíny

2.6.2024 od 15,00

Možný príchod do internátu

3.-17.6.2024

Dobrovoľnícka činnosť študentiek z Maďarska

do 26.6.2024

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

28.6.2024 do 15,00

Povinný odchod z internátu na letné prázdniny

Plánované opravy a rekonštrukcie

od 10. 6. 2024

Oprava omietok a maľovanie snoezelen a chodba pred sneozelen

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

Zalčíková

Kontrola priebežného čerpania finančných prostriedkov

 

Hospitácie zamerané na klasifikáciu žiakov

Iľašová

Kontrola kompletnej triednej dokumentácie a príprava ETK na tlač

 

Kontrola splnenia plánu exkurzií, besied a iných činností plánovaných počas školského roka 2023/2024

Kamenická

Kontrola pedagogickej dokumentácie

 

Kontrola údajov v  internetovej žiackej knižke

Kontrola vysvedčení

Kontrola činnosti  a zápisníc PK a MZ

Huszthyová

Kontrola odovzdávania služieb, dokumentácie vo výchovných skupinách.

 

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri hrách na školskom ihrisku.

Majerská

Kontrola vybavenia kuchyne

Lazarová

Kontrola v zaobchádzaní a manipulácia s pracovným a strojným zariadením

Kontrola prania, žehlenia a opravy bielizne