Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  JANUÁR 2022

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

10.1.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

11.1.2022

13:00

Voľby do RŠ za neped. zamestnancov

Aula

11.1.2022

14:00

Voľby do RŠ za ped. zamestnancov

Aula

13.1.2022

12:50

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

17.1.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

18.1.2022

14,00

MZ pre PŠ

Prezenčne v 3.K

18.1.2022

15,00

MZ pre ŠZŠ

On-line

18.1.2022

15,00

PK prírodovedná

On-line

24.1.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

24.1.2022

9:15

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

25.1.2022

15:00

Pedagogická rada

On-line

27.1.2022

9:00

Výberové konanie na ped. asistenta

Riaditeľňa

27.1.2022

11:00

Výberové konanie na psychológa do CŠPP

Riaditeľňa

31.1.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

13.1.2022

9,40

Vysielanie šk. rozhlasu

cez šk. rozhlas

Kamenická, Zalčíková

14.1.2022

8,00 – 11,40

8,00 – 12,35

1. účelové cvičenie - sánkovačka

Závada

Kočiš

15. 1. 2022

13:00

Turistika zimnou krajinou

Levočské pohorie

Hardoň

18.1.2022

10:00

Návšteva Múzea špec. školstva 1.A

Levoča

Mogrovičová

25.1.2022

 

Tematický deň: Ako sa chrániť pred šikanovaním a hrozbami internetu.

Podľa rozhodnutia tr.učiteľov

Triedni učitelia

Podľa sneh. podmienok

14:00

Stavanie snehuliakov

Šk. dvor

Ondrejková I.

 

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

13.1. - 20.1.2022

75. nedožité jubileum M. Vargu / spoluautor prvého rockového muzikálu Cyrano z predmestia                                                           

Detské odd.

Parová

 

 

 

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

10. 1. 2022

AUS

Zvoz žiakov - Jarovnice

Zavacká

 

AUS

Prešov

Múdra

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

14. 1. 2022

Piatok

Kopkášová

15. 1. 2022

Sobota

Petrovičová

16. 1. 2022

Nedeľa

Kuchčáková

21. 1. 2022

Piatok

Olekšáková

22. 1. 2022

Sobota

Ondrejková E.

23. 1. 2022

Nedeľa

Kopkášová

28. 1. 2022

Piatok

Hardoň

29. 1. 2022

Sobota

Petrovičová

30. 1. 2022

Nedeľa

Kuchčáková

 

Dôležité termíny

 

10.1.2022

Možný príchod do internátu

do 28.1.2022

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

10.1.2022

Samotestovanie zamestnancov

Rehabilitačná miestnosť

Dzurilla

11. 1. 2022

9:00–11:00

Nahrávane do šk. rozhlasu

Kancelária zástupkýň

Kamenická, Zalčíková

 

Porada v RÚŠS

Prešov

Múdra

14.1.2022

Samotestovanie zamestnancov

Rehabilitačná miestnosť

Dzurilla

21.1.2022

Samotestovanie zamestnancov

Rehabilitačná miestnosť

Dzurilla

28.1.2022

Samotestovanie zamestnancov

Rehabilitačná miestnosť

Dzurilla

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

24.1. 2022

Uzatvorenie polročnej klasifikácie

Učitelia

26. 1. 2022

Podklady do plánu práce 2/22

všetci zamestnanci

26. 1. 2022 do 13:00

Dochádzka 1/2022

všetci zamestnanci

26.1. 2022

Odovzdať pedagogickú dokumentáciu

Triedni učitelia

28.1.2022

Odoslanie RIS

ZRŠ

31.1. 2022

Odovzdať zápisnice a prezenčné listiny MZ a PK za 1. polrok (V. Kamenickej)

Vedúci MZ a PK

 

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

Počas víkendov

Výmena podlahovej krytiny na hornej a dolnej chodbe školy.

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola inventarizácie

 

Kontrola elektronických dokumentov

Zalčíková

Stav čerpania náhradného voľna a dovoleniek

 

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie vzhľadom na polročnú klasifikáciu

Kamenická

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu ŠZŠ, PŠ, MŠ.

Kontrola zadávania známok do internetovej žiackej knižky.

Kontrola triednych výkazov a výpisov polročného hodnotenia.

Huszthyová

Kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy vychovávateľmi a žiakmi.

 

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri výchovnej činnosti.

Dredan

Kontrola plnenia úloh ročného plánu CŠPP.

Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku.

Kontrola práce  s evidenčným softvérom  EvuPP.

Majerská

Kontrola času výdaja hlavných a doplnkových jedál

Kontrola dokumentácie HACCP

Lazarová

Kontrola zapisovania a vyhodnotenia prieskumu trhu

 

Kontrola dochádzky THP