Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pobyt žiakov v škole obohacujeme o mnohé aktivity.

Hudba

Hudbu nevidiace deti majú veľmi radi. V oblasti hudby aj napriek svojmu handicapu sú oveľa vnímavejšie a v levočskej škole pre ZP jej venujeme veľkú pozornosť. viac...

Výtvarné umenie

Žiaci našej školy rozvíjajú vzťah k výtvarnému umeniu počas vyučovacích hodín 1krát týždenne. Venujú sa rôznym činnostiam. Učia sa rozvíjať a zlepšovať hmat v mikropriestore a makropriestore, rozvíjať manuálne a grafomotorické zručnosti, modelovať, kresliť a maľovať. viac...

Práca s hlinou

Práca a činnosť ovplyvňujú fyzický stav žiaka (svalovú silu, vytrvalosť a pohyblivosť). Vďaka sponzorom sme mohli zriadiť keramickú dielňu, kde sa deti oboznamujú s prírodným modelovacím materiálom. viac...

Príprava na život v rodine a spoločnosti

Základnou zásadou pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi je jednotný prístup nielen vo vyučovacom procese, ale aj v príprave na život. viac...