Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Psychológ v centre špeciálno-pedagogického poradenstva

 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste psychológa.

Názov a adresa zamestnávateľa a miesto výkonu práce:

Spojená škola internátna Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01  Levoča

Kategória voľného pracovného miesta:

psychológ – odborný zamestnanec CŠPP ako súčasti Spojenej školy internátnej

Popis pracovnej činnosti: Samostatná odborná činnosť zahŕňajúca psychologickú diagnostiku, poskytovanie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so zameraním na výchovu a vzdelávanie, a tiež poskytovanie psychologického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces.

Rozsah úväzku: 50%

Pracovný pomer na dobu: určitú s predpokladaným nástupom do zamestnania 9/2021

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.  

Iné predpoklady:

-   bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 -  zdravotná spôsobilosť,

 -  ovládanie štátneho jazyka.

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

 -  žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,

-   profesijný životopis,

-   doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní,

-   súhlas so spracúvaním osobných údajov,

-   čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do: 31.8.2021.