Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Psychológ v centre špeciálno-pedagogického poradenstva

 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste psychológa.

Názov a adresa zamestnávateľa a miesto výkonu práce:

Spojená škola internátna Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01  Levoča

Kategória voľného pracovného miesta:

psychológ – odborný zamestnanec CŠPP ako súčasti Spojenej školy internátnej

Popis pracovnej činnosti: Samostatná odborná činnosť zahŕňajúca psychologickú diagnostiku, poskytovanie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so zameraním na výchovu a vzdelávanie, a tiež poskytovanie psychologického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces.

Rozsah úväzku: 100%

Pracovný pomer na dobu: určitú s predpokladaným nástupom do zamestnania 2/2022

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.  

Iné predpoklady:

-   bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 -  zdravotná spôsobilosť,

 -  ovládanie štátneho jazyka.

 

 

                            Spojená škola internátna

     Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna

Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

                                           Praktická škola internátna

Špeciálna materská škola internátna

                                              Námestie Štefana Kluberta 2,  054 01 LEVOČA

 

 

 Informácia o voľných pracovných miestach.

 

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (PZ).

 

Názov zamestnávateľa: Spojená škola internátna,

Obec, adresa: Námestie Š. Kluberta 2, Levoča

Kontakt: mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. 053/4512395

Kategória zam.: pedagogický asistent

Dátum nástupu: 1.2.2022

Pracovný pomer na plný úväzok, na dobu určitú do 30.6.2022

Kvalifikačný predpoklad –

 pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

ukončené pedagogické vzdelanie

Dĺžka praxe – nerozhoduje.

Ďalšie požiadavky: dobrý zdravotný stav, bezúhonnosť.

Žiadosti zaslať poštou alebo mailom, prípadne doniesť osobne v deň výberového konania. 

Termín výberového konania: 27. január 2022 o 9,00 hod v SŠI.

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

 -  žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,

-   profesijný životopis,

-   doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní,

-   súhlas so spracúvaním osobných údajov,

-   čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do: 26.1.2022.