Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie – vzdelávanie žiakov na diaľku bude hodnotenie žiakov prebiehať bez klasifikácie, čiže bez hodnotenia známkou. Pedagogická rada, ktorá mala zasadať do 15. 4. 2020 sa neuskutoční.

O tom, ako bude vyzerať hodnotenie žiakov na konci školského roka rozhodne pedagogická rada, ktorá sa uskutoční najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách, v prípade, že do 15.6. 2020 vyučovanie nebude obnovené, uskutoční sa inou formou 23.6.2020.

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.