Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 Oznamujeme všetkým žiakom a ich rodičom, že školský rok 2021/2022 začne 2. septembra 2021. V tento deň je možné aj ubytovať žiakov v internáte. Žiaci nad 12 rokov, ktorí nie sú zaočkovaní a chcú byť ubytovaní v školskom internáte musia mať negatívny test na COVID 19, nie starší ako 2 dni. Ostatní žiaci nemusia preukazovať negativitu ochorenia, ale rodičia pri príchode musia podpísať tlačivo o bezpríznakovosti. Toto tlačivo si môžete stiahnuť z našej stránky, nájdete ho v záložke Tlačivá.

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.