Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 Pre zlú pandemickú situáciu bude vyučovanie žiakov od 11. januára 2021 prebiehať dištančnou formou, teda bez ich priamej účasti na vyučovaní.

Pre zlú pandemickú situáciu odložilo Ministerstvo školstva návrat žiakov do škôl. Preto budeme naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. 

 

Zatvorená ostáva aj špeciálna materská škola.

 

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.