Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Levoča

Vzdeláva žiakov s viacnásobným postihnutím – zrakovým a mentálnym. U niektorých žiakov sa pripája aj iné napríklad telesné postihnutie.

Škola vzdeláva žiakov podľa variantov, samostatne sa učia žiaci z variantom A, B a samostatne žiaci so vzdelávacím variantom C. V škole sa môžu vzdelávať aj žiaci, ktorí sú odkázaní na bezbariérové prostredie a žiaci, ktorí sú oslobodení do dennej dochádzky do školy.

Ciele výchovy a vzdelávania

Vzdelávanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu. Učebné osnovy ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím vychádzajú z osnov pre špeciálne školy s mentálnym postihnutím. Sú upravené s prihliadnutím na zrakové poškodenie, v triede pre žiakov s viacnásobným postihnutím aj na telesné postihnutie. Žiaci vzdelávaní vo variante C postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Sú vedení k nácviku v priestorovej orientácii a samostatnému pohybu a v rámci hodín individuálne tyflopedické cvičenia sa zdokonaľujú v sebaobslužných činnostiach.

Hlavný dôraz kladieme na rozvíjanie individuálnych schopností a zručností žiaka, aby boli pripravení na profesionálnu prípravu, aby si osvojili správne postoje a dobrý vzťah k svojmu okoliu, spoločnosti, aby boli pripravení na praktický život a prirodzené začlenenie do spoločnosti.