Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  OKTÓBER  2021

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

4.10.2021

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

5.10.2021

14:00

Stretnutie vedúcich MZ a PK

Podateľňa

7.10.2021

14:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

11.10.2021

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

12.10. 2021

14:30

MZ pre primárne vzdelávanie – (Dredanová M.)

On-line

12.10. 2021

15:00

PK prírodovedná (Semanová I.)

On-line

18.10.2021

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

18.10.2021

9:00

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

19.10.2021

14:00

Porada učiteľov

On-line

21.10.2021

8:00

Rada školy

Podateľňa

25.10.2021

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

25.10.2021

15:00

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ

On-line

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

5. 10. 2021

9:00 – 10:30

Pochopme svet ticha a tmy – pre žiakov 1. A

MŠŠ - Levoča

Mogrovičová,

 

6. 10. 2021

11:50 – 13:25

Pochopme svet ticha a tmy – pre žiakov 6. A

Múzeum ŠŠ

Szitáriová

7. 10. 2021

9:40

Vysielanie šk. rozhlasu

Cez šk. rozhlas

Kamenická, Zalčíková

7. 10. 2021

9:00 – 11:40

Púšťanie šarkana

Okolie školy

Mogrovičová

8.10. 2021

8:30-11:40

Hipoterapia – 2.C a 4.D

Sp. Hrhov

Múdra V. Foltinská B.

11. 10. 2021

14:00

 

„Deň starých rodičov“ – úcta k starším a výroba darčekov

 

Kuchčáková

12. 10. 2021

8:00 – 9:35

Pochopme svet ticha a tmy – pre žiakov 7. A a 9. A

Múzeum ŠŠ

Iľašová

Pavlová

13.10.2021

10:00 – 12:35

Návšteva pútnického miesta v Litmanovej pre 6. A

Limanová

Motyková, Szitáriová

15. 10. 2021

14:00

Deň bielej palice

 

Kopkášová

16. 10. 2021

14:00

 

„Ovocníčkovia“ – deň zdravej výživy

 

Iveta Ondrejková

18.10. 2021

8:00-13:25

Tematický deň: Enviromentálne aktivity

8,-11,40  (1.P, 1.A, 2.A, 2.C, 3.C, 4.C, 4.D)

8,00-12,35 (3.A, 4.A, 5.A, 6.C, 1.K, 3.K)

8,00-13,25 (6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C)

SŠI a okolie - individuálne

Triedni učitelia

19. 10. 2021

14:00

 

„Rýchle ruky“ – súťaž v prezliekaní posteľného povlečenia

 

Petrovičová

19. 10. 2021

8:00 – 9:35

Kyberšikana – film, beseda pre žiakov 7.A, 8.A, 9.A, 9.C a PŠ

aula

Orletová

23. 10. 2021

13:00

„Zatváranie studničiek“ – turistika Levočským pohorím

 

Hardoň

25.10.2021

8:00

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice „Čítať je zážitok“

Podľa rozpisu

Halásová

25. 10. 2021

14:00

 

Tvorivá dielňa: Jeseň, pani bohatá

 

Eva Ondrejková

Podľa dohody

 

Exkurzia na Správe Slovenského raja

 

Olekšáková

Podľa dohody

8:00 – 10:45

Dopravná výchova: Ako sa správať v tuneli. Exkurzia do  NDS pre žiakov 9. A

Beharovce

Iľašová

Celý mesiac

 

„Upracme si dvor“

 

Strižovský

 

 

 

 

 

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

11. – 15. 9. 2021

Peter Dvorský – životné jubileum (70 rokov)

Detské odd.

Parová

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

8.10.2021

AUS ZP

Jarovnice (odvoz žiakov)

 

11.10. 2021

AUS ZP

Jarovnice (príchod žiakov)

 

11.10. 2021

AUS

Žakovce

Garneková

12.10. 2021

AUS

ZŠ Humenné

Hlubovič, Dredan

13.10.2021

AUS ZP

Litmanová

Motyková

18.10. 2021

AUS

Cirkevná MŠ Smižany

Garneková, Gibalová

19.10. 2021

AUS

Župčany

Garneková

21.10. 2021

AUS

ZŠ Malcov

Dredan

25.10. 2021

AUS

MŠ Jamník

Garneková, Gibalová

26.10. 2021

AUS

ZŠ Trebišov

Hlubovič

27.10. 2021

AUS ZP

Jarovnice (odvoz žiakov)

Hardoň

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

1. 10. 2021

Piatok

Ondrejková Eva

2. 10. 2021

Sobota

Olekšáková

3. 10. 2021

Nedeľa

Hardoň

8. 10. 2021

Piatok

Kopkášová

9. 10. 2021

Sobota

Petrovičová

10. 10. 2021

Nedeľa

Kuchčáková

15. 10. 2021

Piatok

Kuchčáková

16. 10. 2021

Sobota

Olekšáková

17. 10. 2021

Nedeľa

Hardoň

22. 10. 2021

Piatok

Kopkášová

23. 10. 2021

Sobota

Petrovičová

24. 10. 2021

Nedeľa

Ondrejková Eva

 

 

Dôležité termíny

 

do 25.10.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

27.10.2021 do 15:00

Povinný odchod z internátu

2.11.2021

Možný príchod do internátu

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

5. 10. 2021

8:00 – 10:00

Nahrávane do šk. rozhlasu

Kancelária zástupkýň

Kamenická, Zalčíková

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

26. 10. 2021 do 10.00

Dochádzka 10/2021

všetci zamestnanci

26. 10. 2021

Podklady do plánu práce 11/21

všetci zamestnanci

27.10.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola IVVP

 

Kontrola dodržiavania zákazu používania mobilov počas pracovného procesu.

Zalčíková

Stav a úroveň spracovania tematických výchovno-vzdelávacích plánov

 

Kontrola ročných plánov výchovnej poradkyne a šk. psychologičky

 

Priebežná  kontrola triednej dokumentácie

Kamenická

Hospitácie zamerané  na všeobecné vzdelávanie v PŠ.

Kontrola individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre žiakov vo všetkých organizačných zložkách (najneskôr do 26.10.2021).

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie v ŠMŠ, PŠ a ŠZŠ

Kontrola časovo-tematických plánov v elektronickej podobe – PC zborovňa

Huszthyová

Kontrola odovzdávania služieb a evidencie osobného šatstva.

 

Hospitácie zamerané na prácu počas prípravy na vyučovanie.

Dredan

Kontrola plnenia termínovaných úloh.  Kontrola dochádzky. Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku v zmysle vnútornej smernice. Kontrola práce  s EduPP-om.

Majerská

Kontrola dodržiavania prípravy jedál a kontrola dochádzky

Lazarová

Kontrola dochádzky do zamestnania - THP

 

Kontrola hygieny na zverenom úseku