Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  SEPTEMBER  2021

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

2.9.2021

10:00

Triedne stretnutia rodičov

triedy

2.9.2021

11:00

Stretnutie učiteľov M. Callovej

CŠPP

2.9. 2021

11,45

Porada učiteľov (pedagogická dokumentácia).

Zborovňa

2.9. 2021

12,00

Stretnutie vyučujúcich  5.A

Zborovňa

6.9.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

7.9. 2021

14,00

MZ pre ŠZS

1.P trieda

7.9. 2021

14,30

MZ pre ŠMŠ

ŠMŠ

9.9.2021

14:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

14. 9. 2021

14.00

MZ pre praktickú školu

3. K

14. 9. 2021

14.00

PK spoločenskovedná

6. A

14. 9. 2021

14.00

PK logopedická

3. C

14. 9. 2021

15.00

PK prírodovedná

8. A

13.9.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

20.9.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

20.9.2021

9:00

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

21.9.2021

14:00

Pedagogická rada

aula

27.9.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

28.9.2021

15:00

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ

On-line

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.9.2021

8,00-9,35

Rozdávanie učebníc žiakom a učebných pomôcok

Triedy

Triedni učitelia

3.9. 2021

10,00 – 11,40 1.st

Oboznámenie s opatreniami + nové projektové vyučovanie

Triedy

Triedni učitelia

 

10,00 – 12,35 2.st.

Oboznámenie s opatreniami + nové projektové vyučovanie

Triedy

Triedni učitelia

Od 6.9. 2020

 

Vyučovanie podľa rozvrhu

Triedy

Vyučujúci

7.9. 2021

 

Návšteva železnice (ŠMŠ)

Levoča - SNV

Babejová

15.9.-18.9.2021 

 

20. ročník: celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe  zrakovo postihnutých detí o pohár Viliama Hrabovca 

Martinské Hole

Halasová

16. 9. 2021

8.00 – 12.35

Turistická vychádzka + zážitkové hry pre žiakov         1. A a 1. P

Levoča a okolie

Mogrovičová, Hlavajová

 

20. – 24. 9. 2021

 

Športové aktivity spojené s turistikou pre vybraných žiakov

Owinska

Kočiš

21.9. 2021

 

Hasiči – prehliadka áut (ŠMŠ + triedy podľa záujmu)

Školský dvor

Rišová

27. 9. 2020

10.00 – 12.35

Deň jazykov pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ

triedy

Semanová

27.9. – 1.10.2021

 

Športové hry

Levoča

Kočiš

28. 9. 2021

14:00

 

„Šarkaniáda“

Okolie Levoče

Ondrejková Iveta

Podľa dohody

8.00 – 10.45

Dopravná výchova: Ako sa správať v tuneli. Exkurzia do  NDS pre žiakov 9. A

Beharovce

Iľašová

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

2.9. 2021

AUS ZP

Jarovnice   (2x  príchod žiakov)

Ruman

9.9.2021

AUS

Prešov

Múdra

10.9.2021

AUS ZP

Jarovnice

Hardoň

13.9.2021

AUS ZP

Jarovnice

Múdry

17.9.2021

AUS

Poprad

Múdra, Kamenická

19.9.2021

AUS

Poprad

Múdra, Kamenická

20. – 24. 9. 2021

Opel

Owinska, Poľsko

Kočiš a vybraní žiaci

24.9.2021

AUS ZP

Odvoz žiakov - Jarovnice

Hardoň

27.9.2021

AUS ZP

Dovoz žiakov - Jarovnice

 

Podľa dohody

Opel

Beharovce - NDS

Iľašová a žiaci 9. A

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

3. 9. 2021

Piatok

Ondrejková Eva

4. 9. 2021

Sobota

Olekšáková

5. 9. 2021

Nedeľa

Hardoň

10. 9. 2021

Piatok

Kopkášová

11. 9. 2021

Sobota

Petrovičová

12. 9. 2021

Nedeľa

Kuchčáková

15. 9. 2021

Utorok

Kopkášová

17. 9. 2021

Piatok

Kuchčáková

18. 9. 2021

Sobota

Olekšáková

19. 9. 2021

Nedeľa

Hardoň

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

September 2021

Nalepenie termoizolačnej fólie na okná na balkóne ŠKD

 

 

 

Dôležité termíny

 

2.9.2021

Začiatok školského roka a možný príchod žiakov do internátu

Do 15.9.2021

Zmena hesla v PC alebo notebooku používanom pre školské účely

24.9.2021 do 15:00

Povinný odchod z internátu

26.9.2021 od 15:00

Možný príchod do internátu

Do 29.9.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

9.9.2021

Medzinárodná konferencia o šk.knižniciach

Bratislava

Halásová

9.9.2021

Porada riaditeľov

Prešov

Múdra

14.9.2021

Nahrávanie rozhlasovej relácie – vaše príspevky

Kancelária zástupkýň

Zalčíková, Kamenická

17.9.-19.9. 2021

Konferencia: Učíme pre život 2021

Poprad

Múdra Š., Kamenická V.

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

7.9. 2021

Podklady do ročného plánu

Vedúci MZ, PK, výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie

7.9. 2021

Plán exkurzií a výletov pre jednotlivé triedy

Učitelia, pedagogickí asistenti

16.9. 2021

Odovzdať na kontrolu triedne výkazy + ďalšia pedagogická dokumentácia

Triedni učitelia

21. 9. 2021

Aktualizovať  tematické plány v elektronickej podobe pre ročníky  ZŠ ZP, ZŠ NKS, PŠ, ŠZŠ.

Plocha PC – vyučujúci

28.9. 2021

IVVP – podpísané.

Triedni učitelia, ostatní vyučujúci.

28. 9. 2021 do 10.00

Dochádzka 09/2021

všetci zamestnanci

28. 9. 2021

Podklady do plánu práce 10/21

všetci zamestnanci

29.9.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku.

 

Kontrola školskej dokumentácie.

 

Kontrola štatistických hlásení a eduzberu.

Zalčíková

Kontrola rozvrhu hodín.

 

Kontrola dozoru - nástup na dozory a ich vykonávanie.

 

Vstupná kontrola triednej dokumentácie.

Kamenická

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

30.9. 2021 Kontrola IVVP.

 

30.9. 2021 Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie v zamerané na adaptáciu nových  detí a žiakov.

Huszthyová

Kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie zamerané na plnenie týždenných plánov.

Dredan

Kontrola štatistických hlásení. Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku v zmysle vnútornej smernice.

Majerská

Poučenie o zaobchádzaní a manipulácií s kuchynským zariadením.

Lazarová

Kontrola dezinfekcie budovy školy.

 

Kontrola dodržiavania termínu odovzdávania účtovnej a mzdovej uzávierky.