Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Denný program v materskej škole sa nelíši od bežných materských škôl. Učebné osnovy špeciálnej materskej školy vychádzajú zo vzdelávacích štandardov uverejnených v štátnom vzdelávacom programe. Sú vypracované pre deti so zrakovým postihnutím a deti s viacnásobným postihnutím. V hlavnej vzdelávacej časti sa striedajú vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.  U jednotlivých detí sú bližšie vyšpecifikované v rámci individuálnych vzdelávacích programov. Deti pravidelne chodia na vychádzky a popoludní oddychujú na lôžku. Deti umiestnené v internáte majú v popoludňajšej činnosti druhé zamestnanie, kde si precvičujú schopnosti a zručnosti, ktoré sa učili v dopoludňajšej činnosti.

 

Pohybové aktivity